Navigácia

Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole Heľpa Klub spoločenskovedných predmetov Klub prírodovedných predmetov Klub učiteľov 1.stupňa Projekty pred rokom 2016

Projekty

Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole Heľpa

Plagat(1).pdf

Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole

- dopytovo orientovaný projekt s trvaním od 1.2.2019 do 31.1.2021

Poskytovateľ: MPSVaR SR v zastúpení MŠVVaŠ SR

Prijímateľ: Základná škola, Školská 604/17, 976 68 Heľpa

Názov projektu: Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole Heľpa

Kód projektu: Q761

Kód ŽoNFP: NFP312011Q986

Operačný program: 31 2000 - Operačný program Ľudské zdroje

Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond

Prioritná os: Vzdelávanie

Konkrétny cieľ: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

 

 

Realizácia projektu

Miesto:    

 • ZŠ Heľpa

Cieľová skupina:

 • pedagogickí zamestnanci
 • žiaci ZŠ vrátane žiakov so ŠVVP

Merateľné ukazovatele:

  • počet PZ, ktorí sa zapojili do vzdelávacích aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií
  • počet PZ, ktorí si prostredníctvom projektových aktivít zvýšili profesijné kompetencie
  • počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručnosti a zvýšenie gramotnosti
  • počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručnosti a zvýšenie gramotnosti, ktorým sa zlepšili zručnosti a kompetencie 6 mesiacov po ukončení projektu
  • počet účastníkov, ktorí sa zapojili do aktivít zameraných na zlepšenie zručnosti a zvýšenie gramotnosti

 

  • Extra hodiny
  •  
  • V rámci projektu budeme vyučovať nové predmety – putovanie s rozprávkou, pamiatky UNESCA v literatúre, matematické a finančné minimum, environmentálna výchova a tajomstvá fyziky.
  • V školskom roku 2018/2019 to bude 12 hodín pre žiakov II. stupňa - nižšie stredné vzdelávanie.
 •  
  • Kluby
  •  
  • Pedagogický klub spoločenskovedných predmetov
  • Pedagogický klub prírodovedných predmetov
  • Pedagogický klub učiteľov 1. stupňa
 •  

  Vo všetkých troch kluboch bude pracovať po 15 pedagogických zamestnancov. Zaradíme ich podľa prejaveného záujmu. Budú sa stretávať dvakrát každý mesiac v obidvoch projektových školských rokoch. Za školský polrok absolvujú 30 hodín stretnutí. Pedagogický klub spoločenskovedných odborov vytvorí písomný výstup práce klubu. Za každý polrok vytvoria členovia klubu osvedčenú pedagogickú skúsenosť s vopred dohodnutou problematikou. Učitelia tohto klubu za školský  polrok absolvujú 40 hodín stretnutí. Zvolia si svojich vedúcich, ktorí budú koordinovať činnosť klubov podľa vopred pripravených plánov, ale aj podľa priebežných požiadaviek členov klubu.

 

             Mimoškolská činnosť

 

          Mimoškolská činnosť, na ktorú sa neuplatňuje vzdelávací poukaz a nie je realizovaná v rámci výchovného               programu školy bude uskutočňovaná prostredníctvom 15 záujmových krúžkov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Heľpa
  Školská 604/17, 976 68 Heľpa
 • +421486186205

Fotogaléria