Navigácia

Žiacka školská rada

Poslanie a úlohy žiackej školskej rady

Žiacka školská rada ako reprezentatívny orgán žiakov Základnej školy v Heľpe funguje od školského roka 2008/2009. Od samotných začiatkov bola Žiacka školská rada koncipovaná ako orgán reprezentujúci, stmeľujúci, podporujúci. Zároveň však ako orgán fungujúci na základných princípoch demokracie rešpektujúci zákonitosti spoločnosti, pre rozvoj ktorej bol zriadený. Spoločne teda školským rokom 2020/2021 vstupujeme do jedenásteho roka existencie reprezentatívneho spolku žiakov našej školy, ktorého ciele a motivácie v sebe nesú hneď niekoľko odkazov, ktorými sú predovšetkým:

 

 • Spolupráca v zmysle demokratických pravidiel, etických noriem, základných ľudských práv a slobôd, a práv dieťaťa
 • Vytváranie vhodných podmienok pre slobodný rozvoj všetkých žiakov bez rozdielu
 • Uplatňovanie vhodných a dostupných foriem, a metód pri vytváraní priaznivého, priateľského, tvorivého, férového, a otvoreného prostredia, v ktorom sa všetci žiaci našej školy budú cítiť prijatí, a akceptovaní
 • Reprezentácia žiakov a komunikácia s vedením školy, pedagogickými, a nepedagogickými zamestnancami pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu našej školy 
 • Zohľadňovanie, presadzovanie záujmov,  prednášanie potrieb a názorov žiakov našej základnej školy
 • Spolupráca s koordinátormi, poradnými orgánmi školy, dobrovoľníckymi organizáciami v procese skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu našej školy
 • Vytváranie hodnôt, určovanie trendov, korigovanie smerovania kolektívneho zmýšľania žiakov školy k pozitívnym cieľom a výsledkom
 • Podporovať nastavenie pozitívnych vzorov a názorov spoločnosti medzi žiakmi našej školy
 • Napomáhať pri riešení ročníkových a medziročníkových konfliktov, sporov, viesť svojich rovesníkov v triedach k neagresívnym formám riešenia takýchto problémov
 • Dbať na prevenciu a predovšetkým zvýšenú citlivosť pri riešení otázok šikany, cyber-bullyingu, drogových, alkoholových či hráčskych závislostí, neznášanlivosti, xenofóbnych  alebo diskriminačných prejavoch  
 • Vytvárať kultúrne, vzdelávacie, osvetové  a športové aktivity na pôde školy, ktoré by boli prínosom pre výchovno-vzdelávací proces našej školy

 

 

 

V školskom roku 2021/2022 bude žiacka školská rada fungovať v nasledovnom zložení:

 

Koordinátor žiackej školskej rady

 

Predseda žiackej školskej rady

Podpredseda žiackej školskej rady

 

Zapisovateľ žiackej školskej rady

Eventová a kultúrna komisia

Marketingová a komunikačná komisia

Športová komisia

Environmentálna a zberová komisia

Bodovacia komisia

Redakčná komisia

Výtvarná a umelecká komisia

 

 

Do vyššie spísaných funkcií budú žiaci zadelení na základe demokratického tajného hlasovania, ktoré sa uskutoční na prvom ustanovujúcom zasadnutí žiackej školskej rady.   

 

 

Jednotlivých zástupcov IV. až IX. ročníka do zastupiteľských funkcií svojich tried menovali triedne kolektívy po uskutočnení triedneho hlasovania a schválení reprezentantov triednymi učiteľmi. V ročníkoch IV. až VII. boli menovaní dvaja žiaci, vo VIII. ročníku traja žiaci a v IX. ročníku boli menovaní šiesti žiaci. 

 

                                                                     

                                                                                   Logo Žiackej školskej rady 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Heľpa
  Školská 604/17, 976 68 Heľpa
 • +421486186205

Fotogaléria