Navigácia

O škole

Profil školy

 

Stratégia školy

Transformácia školy na modernú, tvorivo-humanistickú, s orientáciou na osobnosť žiaka a rozvoj jeho kompetencií pre život v 21. storočí.

 

Ponúkame

Edukáciu v príjemnom prostredí

 • Možnosť integrácie žiakov so ŠVVP v bežných triedach
 • Využitie interaktívnych tabúľ vo vyučovacom procese vo všetkých učebniach
 • Vyučovanie v odborných učebniach, školskej čitárni, žiackej školskej firme FIN-BANK-HELP
 • Vyučovanie v prírodnom protredí školy - ekotrieda, náučný chodník, prírodný amfiteáter obce

Vyučovanie cudzích jazykov

 • prvý cudzí jazyk (anglický) už od prvého ročníka
 • druhý cudzí jazyk (ruský) už od piateho ročníka

Kvalitnú multimediálnu výchovu

 • práca s IKT - počítačová učebňa, mobilná tabletová učebňa, školská cvičná firma FIN-BANK-HELP
 • záujmové útvary zamerané na zvyšovanie úrovne v práci žiakov s IKT
 • elektronizácia vyučovania prostredníctvom tabletov, počítačov, interaktívnych tabúľ
 • informatika v ŠKD

Multikultúrnu výchovu

 • zachovávanie zvykov a tradícií na Slovensku i v rôznych krajinách sveta
 • ľudový tanec a ľudový spev, možnosť spoznať históriu a techniky vzniku ľudových odevov, spoznanie tradičných remesiel
 • ľudový rozprávač a pramene ľudovej slovesnosti
 • tradičné  jedlá zo Slovenska, európskych i mimoeurópskych národov, jedlá z dávnej minulosti (varenie z Biblie)
 • slovenské zvykoslovia podľa ročných období

Bohatú mimoškolskú činnosť

 • pestrá ponuka záujmových krúžkov (Mažoretky, Futbalový, Španielskeho jazyka, Varíme z Biblie, Poznávame Slovensko, Orientácie v prírode, Šikovníček, Turistický a pod.
 • záujmové krúžky zamerané na rozvoj čitateľskej, matematickej a finančnej gramotnosti: Kto počtuje, ten gazduje, Vynaliezaví podnikatelia, Hospodárenie v domácnosti, Redakcia časopisu BODKA, Prírodoveda v kocke, Cesta literárnym chodníčkom, Okienko do minulosti, Dobre vedieť a pod.
 • Detský folklórny súbor Heľpančok
 • organizovanie zábavných popoludní a programov pre verejnosť
 • turistika, vychádzky do prírody, korčuľovanie, plávanie, lyžovanie
 • fitnes priamo v škole, rozvoj telesnej výchovy a športu, prírodná telocvičňa v ekotriede

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Heľpa
  Školská 604/17, 976 68 Heľpa
 • +421486186205

Fotogaléria