Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk hrou AHR
Biológia BIO
Cvičenia z M CVM
Cvičenia zo SJL CSL
Dejepis DEJ
Dopravná výchova DOV
Dramatická a pohybová výchova DPV
Environmentálna výchova ENV
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Chémia - cvičenia CVCH
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Konverzácia z ANJ KAJ
Matematické a finančné minimum MFM
Matematika MAT
Matematika a práca s informáciami MaINF
Mediálna výchova MEV
Metodické združenie MZ
Mimočítankové čítanie MIC
Mladý záchranár MLZ
Mladý zdravotník MLZ
Multikultúrna výchova MUV
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Ochrana človeka a zdravia OCZ
Osobnostný a sociálny rozvoj OSR
Pamiatky UNESCO v literatúre PUL
Pohybová výchova POV
Práca s počítačom PP
Práca s počítačom PSP
Pracovné vyučovanie PV
Predmetová komisia prvp PKprvp
Predmetová komisia spvp PK spvp
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Putovanie s rozprávkou PUR
Rada školy
Regionálna výchova REV
Rozvíjanie špecifických funkcií RSF
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Svet práce SVP
Športové hry ŠPH
Tajomstvá fyziky TFY
Technická výchova TCHV
Technika TEC
Telesná a športová výchova TSV
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Telesná výchova TEV
Terapeuticko-korekčné cvičenia
Terapeuticko-korekčné cvičenia TKC
Tv orba životného prostredia TZP
Tvorba projektov TPPZ
Tvorba projektu TPPZ
Tvorba projektu TPPZ
Tvorivé písanie TVP
Vecné učenie VUC
Vlastiveda VLA
Výchova k zdraviu VCZ
Výchova umením VYU
Výtvarná výchova VYV
Výtvarná výchova VYV
Zemepis ZEM

© aScAgenda 2022.0.1318 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.01.2022

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Heľpa
    Školská 604/17, 976 68 Heľpa
  • +421486186205

Fotogaléria