Navigácia

 • Návrat do školy dňa 22.2.2021

  Návrat do školy dňa 22.2.2021
  17. 2. 2021

  Vážení rodičia,

   od pondelka 22.2.2021 pokračuje prezenčná forma vzdelávania pre žiakov  1. –  4. ročníka. Vyučovať sa bude podľa rozvrhu, ktorý bol platný v decembri 2020. ŠKD a jedáleň budú v prevádzke. 

   

  Ráno pred vstupom do školy sa všetci žiaci preukážu vyplneným a podpísaným Čestným prehlásením o bezinfekčnosti a odovzdajú ho svojej triedne učiteľke. Pri vstupe do budovy sa vykoná meranie teploty žiaka bez záznamu. 

  Žiaci prvého stupňa základných škôl sa nemusia testovať. Prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa základnej školy je podmienené negatívnym výsledkom na COVID-19 jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti s dieťaťom.

   POZOR – ZMENA

  Platnosť testov – test zamestnancov, zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný, platí sedem kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo ním poverený zamestnanec overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zamestnancov, zákonných zástupcov a plnoletých žiakov (ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania), ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19. Na základe vydanej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa stanoví oprávnenie pre prevádzkovateľa školy a školského zariadenia pri vstupe do prevádzky overovať splnenie podmienky formou požadovania predloženia príslušného dokladu – potvrdenia o výsledku testu na COVID-19. Všetci zákonní zástupcovia si musia ustrážiť platnosť a zákonný zástupca je zodpovedný za prípadné neabsolvovanie testu na COVID-19. Výnimky z povinnosti absolvovať test na COVID-19 stanovuje hlavný hygienik vo vyhláške.

  Zdroj minedu.sk

   

   V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu. Zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní, ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka, zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

  Druhý stupeň ZŠ pokračuje v dištančnom vzdelávaní ako doteraz.

  Informácie o pandemickej OČR

  Informácie k nástupu žiakov do školy budeme priebežne aktualizovať.

  Žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby pri akejkoľvek zmene zdravotného stavu nedávali svoje dieťa do školy. 

  Nezabudnite:

  Pribaľte svojmu dieťaťu rezervné ochranné rúško a hygienické vreckovky.

  Čestne vyhlásenie o bezinfekčnosti pre zákonných zástupcov žiakov

   

   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Návrat detí do škôl

  Návrat detí do škôl
  7. 2. 2021

  Vážení rodičia,

  na základe rozhodnutia zriaďovateľa, od pondelka 8.2.2021 začína prezenčná forma vzdelávania pre žiakov  1. –  4. ročníka. Vyučovať sa bude podľa rozvrhu, ktorý bol platný v decembri 2020. ŠKD a jedáleň budú v prevádzke. 

   

  Ráno pred vstupom do školy sa všetci žiaci preukážu vyplneným a podpísaným Čestným prehlásením o bezinfekčnosti a odovzdajú ho svojej triedne učiteľke. Pri vstupe do budovy sa vykoná meranie teploty žiaka bez záznamu. 

  Žiaci prvého stupňa základných škôl sa nemusia testovať. Prezenčné vyučovanie žiakov 1. stupňa základnej školy je podmienené negatívnym výsledkom na COVID-19 jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti s dieťaťom.

   POZOR – ZMENA

  Platnosť testov – test zamestnancov, zákonných zástupcov i žiakov, u ktorých je vyžadovaný, platí sedem kalendárnych dní podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo ním poverený zamestnanec overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zamestnancov, zákonných zástupcov a plnoletých žiakov (ak nie sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania), ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19. Na základe vydanej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa stanoví oprávnenie pre prevádzkovateľa školy a školského zariadenia pri vstupe do prevádzky overovať splnenie podmienky formou požadovania predloženia príslušného dokladu – potvrdenia o výsledku testu na COVID-19. Všetci zákonní zástupcovia si musia ustrážiť platnosť a zákonný zástupca je zodpovedný za prípadné neabsolvovanie testu na COVID-19. Výnimky z povinnosti absolvovať test na COVID-19 stanovuje hlavný hygienik vo vyhláške.

  Zdroj minedu.sk

   

   V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu. Zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní, ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka, zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

  Druhý stupeň ZŠ pokračuje v dištančnom vzdelávaní ako doteraz.

  Informácie o pandemickej OČR

  Informácie k nástupu žiakov do školy budeme priebežne aktualizovať.

  Žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby pri akejkoľvek zmene zdravotného stavu nedávali svoje dieťa do školy. 

  Nezabudnite:

  Pribaľte svojmu dieťaťu rezervné ochranné rúško a hygienické vreckovky.

  Čestne vyhlásenie o bezinfekčnosti pre zákonných zástupcov žiakov

  Manuál - Návrat detí do škôl od 8.2.2021 - aktualizovany 5.2.2021

   

 • Harmonogram prijímacieho pokračovania  2020/2021

  Harmonogram prijímacieho pokračovania  2020/2021
  28. 1. 2021

  Harmonogram prijímacieho pokračovania  2020/2021

  (upravené podľa nariadenia MŠVVaŠ SR č. 2021/10124:1-A1810 zo dňa 26.1.2021)

   

  1. Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v strednej škole na štúdium v odboroch vzdelávania stredných škôl, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a v ostatných odboroch vzdelávania stredných škôl, je do 26. februára 2021.
  2. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.
  3. K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, len ak ide o študijný odbor alebo o učebný odbor uvedený v prílohe č. 1Vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka je uvedený v prílohe č. 2.
  4. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.
  5. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.
  6. Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.
  7. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.
  8. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v prílohe č. 3.
 • ONLINE DISKUSIA: Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

  ONLINE DISKUSIA: Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu
  27. 1. 2021

  Dnes – 27. januára – sme si spoločne s našimi žiakmi uctili pamiatku obetí holokaustu, nakoľko bol tento deň Valným zhromaždením OSN vyhlásený ako Deň pamiatky obetí holokaustu na celom svete. Bolo to presne 27. januára 1945, kedy Červená armáda oslobodila nacistický koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz – Birkenau. Tento deň má nielen pripomínať utrpenie miliónov židovských obetí holokaustu počas druhej svetovej vojny, ale aj byť vnímaný ako memento utrpenia, medziľudskej krutosti a zároveň byť pripomienkou neustálej potreby rešpektu, a úcty medzi ľuďmi.

  V našej škole sme spoločne pripravili ONLINE diskusiu pre žiakov 2. stupňa, počas ktorej sa s viac ako tridsiatkou žiakov rozprávali o holokauste vyučujúci Mgr. Petra Macuľová , Mgr. Andrea Lilková a Bc. František Latinák. Cieľom diskusie bolo priblížiť život Židov na území Slovenska a pomôcť nadobudnúť základné vedomosti o židovskej komunite so zreteľom na obdobie holokaustu. Diskusiou sme sa rovnako pokúsili vyvrátiť rôzne tvrdenia o holokauste, nakoľko je jeho existencia v dnešnom svete príliš často terčom spochybňovania. Sme si istí, že je potrebné neustále informovať súčasné i budúce generácie mladých ľudí o zločinoch proti ľudskosti, ktorých bola naša spoločnosť účastná. 

  Veríme, že diskusia priniesla žiakom nielen nové poznatky, ale aj nový pohľad na historické udalosti.

  Dúfame, že sa čoskoro stretneme pri podobnej, obzory rozširujúcej, diskusii.

  Zábery z ONLINE diskusie - Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

  Foto: Mgr. Lilková, Mgr. Macuľová, Bc. Latinák

 • Prváci počas prázdnin a online vyučovania

  Prváci počas prázdnin a online vyučovania
  15. 1. 2021

  Naši malí prváci boli snaživí aj počas prázdnin a online vyučovania. Veď, posúďte sami :-) 

   

   

  Foto & video: žiaci 1.B, Mgr. Kutliaková 

 • Organizácia školy od 25.1.2021

  Organizácia školy od 25.1.2021
  21. 1. 2021

  Informácie o vzdelávaní od 25.01.2021 do 29.01.2021:

  1. stupeň

  1. Žiaci 1. - 4. ročníka pokračujú v  dištančnom vzdelávaní.Predpokladané ukončenie dištančného vzdelávania 01.02.2021.
  2. Školský klub detí  bude otvorený pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia pracujú v kritickej infraštruktúre alebo ktorých povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.
  3. Vzdelávanie sa bude realizovať prostredníctvom aplikácie EDUPAGE, portálu bezkriedy.sk, aplikácie ZOOM, programu ALF, formou pracovných listov v aplikácii EDUPAGE a lekciami pridelenými cez portál bezkriedy.sk.

  2. stupeň

  1. Žiaci 5. - 9. ročníka pokračujú od 11. 01. 2021 v dištančnom vzdelávaní. Predpokladané ukončenie dištančného vzdelávania 01.02.2021.
  2. Vzdelávanie sa bude realizovať prostredníctvom aplikácie EDUPAGE, portálu bezkriedy.sk, aplikácie ZOOM, programu ALF, formou pracovných listov v aplikácii EDUPAGE a lekciami pridelenými cez portál bezkriedy.sk.
 • Otvorenie ŠKD - 18.1.2021

  Otvorenie ŠKD - 18.1.2021
  14. 1. 2021

  ážení rodičia, milí žiaci,

  naša škola a Obec Heľpa ako náš zriaďovateľ, máme spoločný záujem otvoriť Školský klub detí pre rodičov, ktorí:

  1. pracujú v kritickej infraštruktúre (zamestnanci zdravotníctva, polícia, armáda, hasičský a záchranný zbor, obchody - potraviny, lekárne, drogérie),

  2. obaja sú zamestnaní a pracujú v prevádzkach, kde nie je možné vykonávať prácu z domu.

  Školský klub detí bude otvorený pre žiakov 1. stupňa od pondelka 18.1.2021 do piatku 29.1.2021 v našej škole.

  Nezabudnite pribaliť svojmu dieťaťu vyplnené a podpísané tlačivo o bezinfekčnosti. Pred vstupom do školy sa ním Vaše dieťa preukáže a odovzdá ho pani vychovávateľke. 

  Vyhlásenie o bezinfekčnosti - zákonný zástupca žiaka

 • Termíny - Testovanie 5, Testovanie 9, prijímacie pohovory na stredné školy

  Termíny - Testovanie 5, Testovanie 9, prijímacie pohovory na stredné školy
  8. 1. 2021
  • ​​​​​

   • V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje

    a) externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl a

    b) externá časť maturitnej skúšky.

    Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka 2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021.

    Externé testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a žiakov 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční

    a) v riadnom termíne 9. júna 2021 a v náhradnom termíne 24. júna 2021 z predmetov

    • matematika a slovenský jazyk a literatúra vo všetkých školách okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským,
    • matematika a maďarský jazyk a literatúra v školách s vyučovacím jazykom maďarským,

    b) v riadnom termíne 10. júna 2021 a v náhradnom termíne 25. júna 2021 z predmetov

    • slovenský jazyk a slovenská literatúra v školách s vyučovacím jazykom maďarským,
    • iukrajinský jazyk a literatúra v školách s vyučovacím jazykom ukrajinským.

    Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021a) do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu,b) do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu,c) do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu ad) do prvého ročníka vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru.


    Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách podľa bodu 4 na školský rok 2021/2022 sa uskutočniaa) v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.


    Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutočnía) v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,b) v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.7. Overenie špeciálneho nadania pre zimné športy v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných športových školách možno uskutočniť v termíne od 1. marca 2021.


    Rozhodnutie ministra 4.januara 2021 - testovanie 5, testovanie 9, prijímacie pohovory

    Rozhodnutie ministra 5.januara 2021 - prerušnie vyučovania od 11.1.2021 • Organizácia vzdelávania od 11.01.2021

  Organizácia vzdelávania od 11.01.2021
  5. 1. 2021

   

   

   

  Informácie o vzdelávaní od 11.01.2021 do 15.01.2021:

  1. stupeň

  1. Žiaci 1. - 4. ročníka prechádzajú dňom 11.01.2021 na dištančné vzdelávanie.
  2. Školský klub detí  po dohode so zriaďovateľom a na základe epidemickej situácie v obci nebude pracovať.
  3. Vzdelávanie sa bude realizovať prostredníctvom aplikácie EDUPAGE, portálu bezkriedy.sk, aplikácie ZOOM, programu ALF, formou pracovných listov v aplikácii EDUPAGE a lekciami pridelenými cez portál bezkriedy.sk.

  2. stupeň

  1. Žiaci 5. - 9. ročníka pokračujú od 11. 01. 2021 v dištančnom vzdelávaní. Predpokladané ukončenie dištančného vzdelávania je 24.01.2021.
  2. Vzdelávanie sa bude realizovať prostredníctvom aplikácie EDUPAGE, portálu bezkriedy.sk, aplikácie ZOOM, programu ALF, formou pracovných listov v aplikácii EDUPAGE a lekciami pridelenými cez portál bezkriedy.sk.
 • Školské kolo olympiády z anglického jazyka pozná víťazov

  Školské kolo olympiády z anglického jazyka pozná víťazov
  17. 12. 2020

  V dňoch od 13. do 17. decembra sa v našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa v dvoch kategóriách a aj napriek neštandardnej situácii sa olympiády zúčastnilo veľa šikovných angličtinárov.

  Tí si svoje vedomosti najprv zmerali vo všeobecnom teste, v ktorom sa dôraz kládol na správne pochopenie textu, nájdenie vyžadovaných informácií, gramatické javy a praktické slovné reálie jazyka. Následne si žiaci overili svoje komunikačné schopnosti prostredníctvom video rozhovoru, počas ktorého simulovali role-play na danú tému, potom vo vyhradenom časovom limite odpovedali z jednej zo siedmich tém mapujúcich oblasti bežného života. V tejto časti olympiády sa preukázala najmä schopnosť pragmaticky využívať naučené vedomosti a komunikovať v cudzom jazyku, ktorá našim žiakom naozaj nechýba.

  Popredné priečky nakoniec obsadili:

   

  Kategória 1A (žiaci 5. - 7. ročníka)

  1.miesto: Veronika Sabolová 7.A

  2.miesto: Martin Sabol 5.A

  3.miesto: Martin Pribylina 6.A

   

  Kategória 1B (žiaci 8. - 9. ročníka)

  1.miesto: Rebeka Blažečková 8.A

  2.miesto: Justína Ďuricová 9.A

  3.miesto: Filip Rejdovian 9.A

   

  Gratulujeme a držíme palce v okresnom kole !

  Diplomy úspešných riešiteľov.

 • 0tvorenie ŠKD - 18. 1. 2021

  0tvorenie ŠKD - 18. 1. 2021
  14. 1. 2021

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  naša škola a Obec Heľpa ako náš zriaďovateľ, máme spoločný záujem otvoriť Školský klub deti pre rodičov, ktorí:

  1. pracujú v kritickej infraštruktúre (zdravotnícky zamestnanci, polícia, armáda, hasičský a záchranný zbor, obchody - potraviny, lekárne, drogérie),

  2. obaja sú zamestnaní a pracujú v prevádzkach, kde nie je možné vykonávať prácu z domu.

  Školský klub detí bude otvorený pre žiakov 1. stupňa od pondelka 18.1.2021 do piatku 22.1.2021 v našej škole.

  Nezabudnite pribaliť svojmu dieťaťu vyplnené a podpísané tlačivo o bezinfekčnosti. Pred vstupom do školy sa ním Vaše dieťa preukáže a odovzdá ho pani vychovávateľke. 

  Vyhlásenie o bezinfekčnosti - zákonný zástupca žiaka

 • Návrat detí do škôl

  Návrat detí do škôl
  17. 12. 2020
  • Forma vzdelávania po vianočných prázdninách, t. j. od 11. januára 2021 pokračuje nasledovne:

    

   • materské školy vo všetkých stupňoch COVID AUTOMATU okrem IV. stupňa varovania pokračujú v prezenčnej forme bez obmedzení;

   • v prípade, ak sa okres, v ktorom sídli škola, nachádza v II. stupni ostražitosti, potom v termíne od 11. 1. 2021 sa žiaci základných a stredných škôl v okrese vyučujú prezenčne bez obmedzení;

   • v prípade, ak sa okres, v ktorom sídli škola, nachádza v I. stupni varovania, potom v termíne od 11. 1. 2021 sa žiaci v základnej škole v okrese vyučujú prezenčne bez obmedzení a žiaci strednej školy, okrem končiacich ročníkov, sa vyučujú dištančnou formou do absolvovania testovania;

   • v prípade, ak sa okres, v ktorom sídli škola, nachádza v II. alebo III. stupni varovania, potom v termíne od 11. 1. 2021 sa žiaci v základnej škole vyučujú prezenčne na prvom stupni bez obmedzení a žiaci v špeciálnej škole bez obmedzení. Ďalej v základných školách a stredných školách sa vyučuje prezenčne bez obmedzení v malých skupinách (najviac päť žiakov) pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia + jeden učiteľ, ak podmienky neumožňujú žiakom prístup k dištančnému vzdelávaniu. Žiaci druhého stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl, okrem žiakov v končiacich ročníkoch, sa vyučujú dištančnou formou do absolvovania testovania;

   • v prípade, ak sa okres, v ktorom sídli škola, nachádza v IV. stupni varovania, potom v termíne od 11. 1. 2021 sa v základnej škole vyučujú prezenčne len žiaci zákonných zástupcov „kritickej infraštruktúry“. Sú zatvorené aj materské školy, okrem tých, ktoré sa starajú o deti zákonných zástupcov „kritickej infraštruktúry,“ ostatné školy zotrvávajú v dištančnej forme vzdelávania.

   • Základné umelecké školy, Jazykové školy a Centrá voľného času po skončení vianočných prázdnin budú postupovať v zmysle ďalších rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, následného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU.

   • Návrat_do_detí škôl - celé znenie manuálu MŠ VVaŠ SR

    POZNÁMKA: Bez obmedzení sa myslí bez nutnosti testovania. Zástupca kritickej infraštruktúry sa myslí napr. zdravotný pracovník, policajt, vojak, hasič (viac nájdete v zákone č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre).

     

   

 • Otvorenie ŠKD - 18.1.2021

  Otvorenie ŠKD - 18.1.2021
  14. 1. 2021

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  naša škola a Obec Heľpa ako náš zriaďovateľ, máme spoločný záujem otvoriť Školský klub deti pre rodičov, ktorí:

  1. pracujú v kritickej infraštruktúre (zdravotnícky zamestnanci, polícia, armáda, hasičský a záchranný zbor, obchody - potraviny, lekárne, drogérie),

  2. obaja sú zamestnaní a pracujú v prevádzkach, kde nie je možné vykonávať prácu z domu.

  Školský klub detí bude otvorený pre žiakov 1. stupňa od pondelka 18.1.2021 do piatku 22.1.2021 v našej škole. 

  Nezabudnite pribaliť svojmu dieťaťu vyplnené a podpísané tlačivo o bezinfekčnosti. Pred vstupom do školy sa ním Vaše dieťa preukáže a odovzdá ho pani vychovávateľke. 

  Vyhlásenie o bezinfekčnosti - zákonný zástupca žiaka

 • Prerušenie prezenčného vyučovania pre žiakov 1. stupňa

  Prerušenie prezenčného vyučovania pre žiakov 1. stupňa
  16. 12. 2020

  Dôležitý oznam pre žiakov a rodičov 1. až 4. ročníka. 

  Riaditeľstvo ZŠ Heľpe na základe rozhodnutia RÚVZ Banská Bystrica a podľa metodických usmernení MŠVVaŠ  SR oznamuje rodičom a žiakom 1.- 4. ročníka, že  od 17.12.2020 na základe potvrdených pozitívnych testov, podozrení  na koronavírus u pedagógov a žiakov a iných ochorení, prechádza škola vo všetkých  triedach I. stupňa na dištančné vzdelávanie v domácom prostredí v termíne  od štvrtka 17.12.2020 do piatku 18.12.2020

  PREDPOKLADANÝ NÁSTUP DO ŠKOLY JE PO PRÁZDNINÁCH: 11.1.2021 (PONDELOK)
   

   • Pre žiakov z uvedených tried platí povinné dištančné vzdelávanie v domácom prostredí (sledujte oznamy v EDUPAGE).
   • Dištančný rozvrh hodín prostredníctvom  triednych učiteliek.
   • Žiaci budú na tieto dni hromadne odhlásení zo stravy v školskej jedálni.
   • Žiaci  pri návrate do školy vyplnia ,,Vyhlásenie o bezinfekčnosti“.

  • V prípade ďalších organizačných zmien Vás budeme včas informovať.

  PROSÍME O DODRŽIAVANIE PROTIEPIDEMIOLOGICKÝCH OPATRENÍ A ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE

 • Prerušenie prezenčného vyučovania pre žiakov 1.A, 1.B a 4.A

  Prerušenie prezenčného vyučovania pre žiakov 1.A, 1.B a 4.A
  15. 12. 2020

  Dôležitý oznam pre žiakov a rodičov 1. a 4. ročníka. 

  Riaditeľstvo ZŠ Heľpe podľa odporúčania RÚVZ Banská Bystrica a podľa metodických usmernení MŠVVaŠ  SR oznamuje rodičom a žiakom 1. ročníka a od 17.12.2020 aj žiakom 4.A, že na základe potvrdených pozitívnych testov a podozrení  na koronavírus u pedagógov a žiakov, prechádza škola v týchto triedach na dištančné vzdelávanie v domácom prostredí v termíne od stredy 16.12.2020 do piatku 18.12.2020 a 4.A  od štvrtka 17.12.2020 do piatku 18.12.2020

  PREDPOKLADANÝ NÁSTUP DO ŠKOLY JE PO PRÁZDNINÁCH: 11.1.2021 (PONDELOK)
   

   • Pre žiakov z uvedených tried platí povinné dištančné vzdelávanie v domácom prostredí (sledujte oznamy v EDUPAGE).
   • Dištančný rozvrh hodín prostredníctvom  triednych učiteliek.
   • Žiaci budú na tieto dni hromadne odhlásení zo stravy v školskej jedálni.
   • Žiaci  pri návrate do školy vyplnia ,,Vyhlásenie o bezinfekčnosti“.

  Pre žiakov 2. až 3. ročníka  platí povinná školská dochádzka a budú mať upravený rozvrh hodín na 4 vyučovacie hodiny denne.  Prevádzka školského klubu nebude obmedzená.   


  • V prípade ďalších organizačných zmien Vás budeme včas informovať.

  PROSÍME O DODRŽIAVANIE PROTIEPIDEMIOLOGICKÝCH OPATRENÍ A ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.

   

 • Oznam o hodnotení žiakov

  Oznam o hodnotení žiakov
  14. 12. 2020

  V súlade s rozhodnutím pedagogickej rady konanej dňa 14.12.2020 a Usmernením na hodnotenie žiakov základnej školy v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 zo dňa 9. decembra 2020, ktoré vydal  Mgr. Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR,  Vám oznamujem, že v ZŠ Heľpa v prvom polroku školského roka 2020/2021 v celkovom hodnotení žiakov budeme postupovať nasledovne:

   

  I. stupeň ZŠ:

   • V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie záverečné hodnotenie  v prvom polroku školského roka 2020/2021 realizuje formou slovného hodnotenia.
   • V druhom až štvrtom ročníku sa v záverečnom hodnotení v prvom polroku školského roka 2020/2021 nebudú hodnotiť tieto predmety:

              Telesná a športová výchova

  Hudobná výchova

  Náboženská výchova

  Etická výchova

  Výtvarná výchova

  Pracovné vyučovanie

  Informatika

   

  II. stupeň ZŠ:

  V záverečnom hodnotení v prvom polroku školského roka 2020/2021 sa nebudú hodnotiť predmety:

   

    1. Telesná a športová výchova
    2. Náboženská výchova
    3. Etická výchova
    4. Výtvarná výchova
    5. Hudobná výchova
    6. Technika
    7. Environmentálna výchova
    8. Občianska náuka

   

  Pretože v čase prerušeného vyučovania sa neumožňujú naplniť ciele týchto predmetov kvalitnou a plnohodnotnou realizáciou, znamená to, že na polročnom hodnotení školského roka 2020/2021 nebudú mať žiaci z predmetov, ktoré sa neklasifikujú známku, ale hodnotenie daný predmet žiak absolvoval.

   

  Klasifikované známkou v záverečnom hodnotení budú predmety:

  2. - 4.ročník – SJL,MAT, PRV, ANJ, PDA, VLA

  5. - 9.ročník – SJL, MAT, ANJ, GEG, FYZ, CHE, BIO, DEJ, INF, RUJ

  Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác, konzultácií a rozhovormi so žiakmi, príp s rodičmi. Podkladmi na klasifikáciu na vysvedčení budú známky a hodnotenie, ktoré žiak získal v 1. polroku počas prezenčného vyučovania,  projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky.

  Ak pre závažné objektívne príčiny napr. z dôvodu nedostatočných podkladov k hodnoteniu alebo izolácie žiaka z dôvodu choroby a iných, nemožno žiaka hodnotiť v riadnom termíne v prvom polroku, túto skutočnosť prerokuje pedagogická rada a žiak sa za prvý polrok v riadnom termíne nehodnotí. Riaditeľka základnej školy určí na jeho hodnotenie náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa hodnotenie žiaka mohlo vykonať najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka. Tohto žiaka možno hodnotiť na základe komisionálnej skúšky alebo získaním podkladov k hodnoteniu. Podkladom môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh alebo samostatné praktické práce spracované žiakmi.

   

  Ak

  a) žiak základnej školy nesplnil požiadavky učiteľa v rámci dištančného vzdelávania zo subjektívnych príčin napr. neodovzdanie úloh alebo žiadna účasť na dištančnom vzdelávaní bez ospravedlnenia a iné,

  b) konanie žiaka podľa písm. a) bolo prerokované v pedagogickej rade za prvý štvrťrok,

  c) zákonní zástupcovia žiaka boli preukázateľne informovaní o nesplnení požiadaviek podľa písm. a) a

  d) zlepšenie nenastalo,

  je klasifikovaný známkou nedostatočný, hodnotený slovne s vyjadrením neplnenia cieľov v neklasifikovanom vyučovacom predmete alebo bol hodnotený podľa § 18 ods. 10 vyhlášky slovom „neabsolvoval“ s celkovým prospechom neprospel.

   

  14.12.2020   Mgr. Alena Milanová

   

 • Moje Horehronie - vyhodnotenie výtvarnej súťaže

  Moje Horehronie - vyhodnotenie výtvarnej súťaže
  7. 12. 2020

  Miestny odbor a Oblastné pracovisko Matice slovenskej v Brezne s Inštitútom vzdelávania Matice slovenskej n. o. a finančnou podporou mesta Brezna vyhlásilo výtvarnú súťaž – MOJE HOREHRONIE pre deti základných škôl a základných umeleckých škôl v okrese Brezno pri príležitosti nedožitých 100. narodenín breznianskej rodáčky, akademickej maliarky Zlatice Balažovjech-Klincovej.

  Do súťaže sa aj napriek situácii na Slovensku v súvislosti s pandémiou COVID-19 zapojila aj naša škola.

  V kategórii I . 1. - 4. roč. ZŠ, ďakovný list za účasť v súťaží získala Andrea Babeľová, žiačka 3.A triedy.


  V kategória II. 5. - 9. roč. ZŠ sa nám darilo veľmi dobre a žiaci našej školy obsadili všetky miesta: 

  1.miesto: Natália Poprovská, žiačka 7.A triedy.

   

  2.miesto: Karolína Oravkinová, žiačka 8.A triedy.

   

  3.miesto: Veronika Sabolová, žiačka 7.A triedy.


  Ďakovný list za účasť v súťaží získal aj Jakub Koreň, žiak 8.A triedy.

   

  Srdečne gratulujeme !

 • Mikuláš zavítal do našej školy

  Mikuláš zavítal do našej školy
  4. 12. 2020

  " Ďakujem, Mikuláš, za tie krásne chvíle, 

     za darčeky od teba, za úsmevy milé.

     Stretneme sa o rok zas,  

     príď, Mikuláš, medzi nás. "

   

  Naša škola dýcha čarovnou atmosférou Vianoc, ihličie rozvoniava všade navôkol, svetlá bohato vyzdobeného stromčeka žiaria naprieč celou chodbou, z každej triedy sa ozývajú tóny vianočných kolied...

  Táto magická zimná nálada v našej škole opantala aj sv. Mikuláša, ktorý k nám dnes zavítal, aby potešil všetky poslušné detičky z našej školičky. A že ich veru nebolo málo! S mikulášskym balíčkom plným dobrôt odchádzali všetci do jedného. Naši malí žiaci potešili Mikuláša a jeho pomocníkov zvonivými melódiami, peknými pesničkami a básničkami, ale aj tancom. Anjel a čert však nezabudli pozdraviť ani našich deviatakov, ktorí sa aj dnes vzdelávali dištančne formou ONLINE hodín, svojou prítomnosťou oživili hodinu ruského jazyka, a popriali žiakom krásne sviatky. No a čertovi nezbedníkovi našťastie neostal nikto, koho by mohol "odmeniť" uhlím. Mikuláš, anjel, pani učiteľky aj páni učitelia sa totiž zhodli na tom, že u nás v Heľpe bolo všetkých 197 žiakov mimoriadne poslušných a darčeky si zaslúžia. Za iniciáciu, prípravu a realizáciu tejto peknej myšlienky ďakujeme obci Heľpa, a poslancom obecného zastupiteľstva obce Heľpa.

  Mikuláš, anjel a čert odmenili našich šikovných žiakov.

  Foto: Bc. Latinák

 • Opäť 1. miesto na Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry!

  Opäť 1. miesto na Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry!
  3. 12. 2020

  Tento školský rok sa konal už 13. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, do ktorej sa zapojila aj naša základná škola. Aj keď realizácia vzhľadom na protipandemické opatrenia bola náročná, zvládli sme to. Okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, kategória C sa konalo 27. 11. 2020 trochu netradične, formou on-line.

  Zúčastnili sa ho víťazi školských kôl okresu Brezno.  Našu školu reprezentovala žiačka 8.A triedy Rebeka Blažečková.

  Rebeka získala úžasné 1. miesto a postup do krajského kola. Zároveň bola spomedzi všetkých súťažiacich z iných škôl jedinou úspešnou riešiteľkou Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

  Srdečne gratulujeme a držíme palce !

  Okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

  Foto: Rebeka Blažečková, 8.A

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Heľpa
  Školská 604/17, 976 68 Heľpa
 • +421486186205

Fotogaléria