Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola, Školská 604/17, 976 68 Heľpa
Adresa školyŠkolská 604/17
Telefón+421486186205
E-mailskola@zshelpa.sk
WWW stránkahelpazs.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Alena Milanová048/6186205 skola@zshelpa.edu.sk
ZRŠMgr. Daniela Čupková048/6186205 daniela.cupkova@centrum.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Zuzana Gergeľová 
pedagogickí zamestnanciMgr. Rastislav Riapoš 
 Mgr. Mária Fiľová 
   
ostatní zamestnanciAnna Martincová 
   
zástupcovia rodičovJana Naniášová 
 Ing. Janka Oravkinová 
 Miroslav Kutliak 
   
zástupca zriaďovateľaMgr. Mária Kemková 
iníJozef Kukuľa 
 Milan Málik 
 Mgr. art. Andrea Kirschová 
   
...  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

NázovObec Heľpa
SídloFarská 588/2, 97668 Heľpa
Telefón0905310490
E-mailhelpa@helpa.sk

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ - 1. stupeňMgr. Mária BošeľováI. stupeň 
PK - spoločenskovednéMgr. Daniela Čupkováspoločenskovedné 
PK - prírodovednéMgr. Jana Vojtkováprírodovedné 

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 198

Počet tried: 11

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried21111211111
počet žiakov231626211833181528198
z toho v ŠKD1691762    50

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP132  
DPP3   
Znížený úväzok11  
ZPS11  
Na dohodu    

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov11314
vychovávateľov 22
asistentov učiteľa 22
    
spolu11718

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
5.-9. ročníkVYV1
5.-9.ročníkANJ3
5.-9.ročníkINF1
5.-9.ročníkOBN1
5.-9.ročník DEJ1

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Šaliansky Maťko000  
Hviezdoslavov Kubín3331  
Polomské štyri zvony00   
Klokan00   
Pytagoriáda4290  
Biologická olympiáda211  
Dejepisná olympiáda000  
Olympiáda SJL1011  
Matematická olympiáda1040  
Let s play00   
Zober loptu nie drogy00   
Florbal00   
Chemická olympiáda00   
Vybíjaná00   
Olympiáda ľudských práv00   
Technická olympiáda 330  
Anglická olympiáda2720  
English star630   
Všetkovedko 200   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Exkurzie a výlety

Vyučovanie novodobých dejín v Pamätníku SNP v Banskej Bystrici.

Exkurzia do Podatranského múzea v Poprade

Návšteva divadelného predstavenia Perinbaba v Spišskej Novej Vsi

Výcviky:

Základný plavecký výcvik pre žiakov III. a IV. ročníka na plavárni v Závadke nad Hronom - 28 žiakov

Zdokonaľovací výcvik pre žiakov VI. a VII.

ročníka na plavárni v Závadke nad Hronom - 21 žiakov

Lyžiarsky výcvik pre žiakov VI. ročníka v Golfparku Lučivná - 28 žiakov

Škola v prírode

Z dôvodu COVID-u 19 sa uskutoční v náhradnom termíne od 21. 9. 2020 do 25. 9. 2020 v penzióne Bystrinka v Bystrej.

Súťaže v prednese literárnych diel:

Hviezdoslavov Kubín

Šaliansky Maťko

Polomské štyri zvony

Výtvarné a literárne súťaže:

Čitateľská súťaž "O titul knihohlta"

Výtvarna súťaž - Ovocie pre školy

Literárna súťaž "Polomské štyri zvony"

Výtvarná súťaž - "Vankúš Malého princa"

Podujatia zamerané na ekológiu a environmentálnu výchovu

Zber papiera spojený so získavaním poznatkov o separácii odpadu

Aktivity spojejné s projektom Zelená škola:

Jedlá záhradka - podpora zdravého životného štýlu

Deň mlieka - vplyv mliečnych výrobkov na naše zdravie

Bryndza z nášho ovčinca - potraviny vlastného regiónu

Zber šípok - spolupráca školy OZ Štátne lesy Beňuš

Záchrana a pestovanie starých odrôd ovocných drevín

Palmový tuk a férový obchod FARETRADE - prednáška v rámci rovesníckeho vzdelávania

Zdravé recepty pre zdraný život

Zimná vychádzka po stopách zvierat

Malá pomoc je veľká nádej - pomoc útulku zvierat v Brezne

Pozorovanie zvierat v obore žiakmi z ŠKD

Hovorme o jedle národný projekt

Súťaž o najlepšie separujúcu triedu - "Odpadko či Separko"

Vytvorenie živého kútika s mraveniskom, vodnou korytnačkou, akváriom a motýľou farmou

Tvorivé programy, slávnostné akadémie, vystúpenia žiakov:

Po kolede - vinše, zvyky, pečenie oblátok a medovníkov

Angličtina hrou - tvorivá dramatika

Triedne televízne vysielanie na SJL

Slávnostný program venovaný najstarším občanom obce Heľpa - Mesiac úcty k starším

Vianočná školská akadémia

"Od Lucie do Vilije" - vianočná literárno-hudobná mozaika

"Posolstvo Vianoc" - pozdravy priateľom školy

Do školy na bicykli

Beseda so sloveskými olympioničkami - so Zuzanou Rehák Štefečekovou a Veronikou Vadovičovou

Európsky týždeň športu - cezpoľný beh pre žiakov, učiteľov a širokú verejnosť

Pasovanie prvákov

Tvorivá noc Malého princa

Testovanie pohybových aktivít žiakov 1. ročníka

Deň jablka

Beseda s autorkou literatúry pre deti a mládež Gabrielou Futovou

Deň pomoci deťom - aktivity na pomoc slabším

Beseda s autorkou Farnosť Heľpa v dejinách času, s pani Máriou Mešťanovou

Cyklus prednášok pre dospievajúcich žiakov:

Na svete nie si sám

Nestresuj sa stresom

Na štarte k mužnosti

Dospievam alebo život plný zmien

Výcviky:

Základný plavecký výcvik pre žiakov III. a IV. ročníka na plavárni v Závadke nad Hronom sa uskutoční v náhradnom termíne v septembri 2021,

Zdokonaľovací plavecký výcvik pre žiakov VI. a VII. ročníka na plavárni v Závadke nad Hronom sa uskutoční v náhradnom termíne v septembri 2021.

Škola v prírode - z dôvodu Covid -19 sa uskutočnila v náhradnom termíne od 21.9.2020 do 25.9.2020 v penzióne Bystrinka v Bystrej.

Súťaže v prednese literárnych diel: Hviezdoslavov Kubín - online

Výtvarné a literárne súťaže:

Čitateľská súťaž "O titul knihohlta"

Výtvarná súťaž - Ovocie pre školy

Podujatia zamerané na ekológiu a environmentálnu výchovu:

Zber šípok - spolupráca školy s OZ Štátne lesy Beňuš

Moje zvieratko - Medzinárodný deň ochrany zvierat

Zdravé recepty pre zdravý život - podpora zdravého životného štýlu v rodinách

Zimná vychádzka po stopách zvierat

Pozorovanie zvierat v obore so žiakmi z ŠKD

Tajomstvá nízkotatranských podhorských lúk - aktivity z environmentálneho projektu

Vtáčie mestečko v náručí hôr

Deň Zeme - jej ochrana žiakmi ZŠ Heľpa

Biodiverzita okolo nás

Obehové hospodárenie v ZŠ Heľpa

Tvorivé programy, slávnostné akadémie, vystúpenia žiakov:

Tvorivé programy sa konali iba v rámci jednotlivých tried a školských klubov v rámci adaptačného vzdelávania po návrate žiakov na prezenčnú formu vyučovania.

Z dôvodu pandémie COVID 19 boli všetky iné programy, akcie a vystúpenia zrušené.

Školský časopis BODKA - redakcia pokračovala v činnosti aj poča pandémie on-line. Časopis sa stal dôležitým komunikačným prostriedkom, prinášajúcim informácie o živote školy.

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená :

Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole Heľpa

Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole

- dopytovo orientovaný projekt s trvaním od 1.2.2019 do 31.1.2021

Poskytovateľ: MPSVaR SR v zastúpení MŠVVaŠ SR

Prijímateľ: Základná škola, Školská 604/17, 976 68 Heľpa

Názov projektu: Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole Heľpa

Kód projektu: Q761

Kód ŽoNFP: NFP312011Q986

Operačný program: 31 2000 - Operačný program Ľudské zdroje

Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond

Prioritná os: Vzdelávanie

Konkrétny cieľ: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Realizácia projektu

Miesto:

ZŠ Heľpa

Cieľová skupina:

pedagogickí zamestnanci

žiaci ZŠ vrátane žiakov so ŠVVP

Merateľné ukazovatele:

počet PZ, ktorí sa zapojili do vzdelávacích aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií

počet PZ, ktorí si prostredníctvom projektových aktivít zvýšili profesijné kompetencie

počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručnosti a zvýšenie gramotnosti

počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručnosti a zvýšenie gramotnosti, ktorým sa zlepšili zručnosti a kompetencie 6 mesiacov po ukončení projektu

počet účastníkov, ktorí sa zapojili do aktivít zameraných na zlepšenie zručnosti a zvýšenie gramotnosti

Extra hodiny

V rámci projektu vyučujeme nové predmety - putovanie s rozprávkou, pamiatky UNESCA v literatúre, matematické a finančné minimum, environmentálna výchova a tajomstvá fyziky.

V školskom roku 2018/2019 to bolo 12 hodín pre žiakov II. stupňa - nižšie stredné vzdelávanie.

Kluby

Pedagogický klub spoločenskovedných predmetov

Pedagogický klub prírodovedných predmetov

Pedagogický klub učiteľov 1. stupňa

Vo všetkých troch kluboch pracovalo 15 pedagogických zamestnancov. Zaradení boli podľa prejaveného záujmu. Stretávali sa dvakrát každý mesiac v obidvoch projektových školských rokoch. Za školský polrok absolvujú 30 hodín stretnutí. Pedagogický klub spoločenskovedných odborov vytvoril písomný výstup práce klubu. Za každý polrok vytvorili členovia klubu osvedčenú pedagogickú skúsenosť s vopred dohodnutou problematikou. Učitelia tohto klubu za školský polrok absolvovali 40 hodín stretnutí. Zvolili si svojich vedúcich, ktorí koordinovali činnosť klubov podľa vopred pripravených plánov, ale aj podľa priebežných požiadaviek členov klubu.

Mimoškolská činnosť

Mimoškolská činnosť, na ktorú sa neuplatňuje vzdelávací poukaz a nie je realizovaná v rámci výchovného programu školy sa uskutočňovala prostredníctvom 15 záujmových krúžkov.

Iné projekty

Digiškola

Zelená škola

Bezpečnosť a zdravie na školách - Dni zdravia v Základnej škole Heľpa

Jablko je domáci lekár - týždeň zdravej výživy

Športom proti obezite

Prechádzky za zdravím

E - testovanie

Osobnosti, ktorých siločiary života sa dotkli Horehronia - projek zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti

Strom života významných osobností slovenského národa

Projekty, do ktorých je škola zapojená:

ZVÝŠENIE KVALITY VZDELÁVANIA NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE HEĽPA

Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole

- dopytovo orientovaný projekt s trvaním od 1.2.2019 do 30.6.2021

Poskytovateľ: MPSVaR SR v zastúpení MŠVVaŠ SR

Prijímateľ: Základná škola, Školská 604/17, 976 68 Heľpa

Názov projektu: Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole Heľpa

Kód projektu: Q761

Kód ŽoNFP: NFP312011Q986

Operačný program: 31 2000 - Operačný program Ľudské zdroje

Spolufinancovanie: Európsky sociálny fond

Prioritná os: Vzdelávanie

Konkrétny cieľ: Zvýšiť inkluzívnosť a rovanký prístup ku kvalitnému vzdelaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Realizácia projektu: ZŠ Heľpa

Cieľová skupina: pedagogický zamestnanci, žiaci ZŠ vrátane žiakov so ŠVVP

Merateľné ukazovatele:

- počet PZ, ktorí sa zapojili do vzdelávacích aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií

- počet PZ, ktorí si prostredníctvom projektových aktivít zvýšili profesijné kompetencie

- počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti

- počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, ktorým sa zlepšili zručnosti a kompetencie 6 mesiacov po ukončení projektu

- počet účastníkov, ktorí sa zapojili do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti

EXTRA HODINY:

V rámci projektu sme vyučovali nové predmety - Putovanie s rozprávkou, Pamiatky UNESCA v literatúre, Matematické a finančné minimum, Environmentálna výchova, Tajomstvá fyziky.

V školskom roku 2020/2021 to bolo týždenne 12 hodín pre žiakov II. stupňa - nižšie stredné vzdelávanie.

KLUBY:

Pedagogický klub spoločenskovedných predmetov

Pedagogický klub prírodovedných predmetov

Pedagogický klub učiteľov I. stupňa

Vo všetkých troch kluboch pracovalo 15 pedagogických zamestnancov. Zaradení boli podľa prejaveného záujmu. Stretávali sa dvakrát mesačne počas trvania projektu. Za školský polrok absolvujú 30hodín stretnutí. Pedagogický klub spoločenskovedných predmetov vytváral pravidelné písomné výstupy práce klubu. Za každý polrok vytvorili členovia klubu zaujímavý výstup z osvedčenej pedagogickej praxe. Učitelia tohto klubu za školský polrok absolvovali 40 hodín stretnutí. Vedúci koordinovali činnosť klubov podľa vopred pripravených plánov.

Mimoškolská činnosť:

Mimoškolská činnosť sa uskutočňovala iba v krátkom časovom rozmedzí. 15 záujmových krúžkov bolo aktívnych v septembri a októbri. Činnosť záujmových krúžkov už do konca školského roka nebola obnovená.

INÉ PROJEKTY:

Zelená škola

Bezpečnosť a zdravie na školách - Dni zdravia v Základnej škole Heľpa

Jablko je domáci lekár - týždeň zdravej výživy

Športom proti obezite

Prechádzky za zdravím

E - testovanie

Osobnosti, ktorých siločiary života sa dotkli Horehronia - projekt zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti

Strom života významných osobností slovenského národa

EKO trieda a jej aktivity

Vtáčie mestečko v náručí hôr - EKO projekt zameraný na environmentálnu výchovu - pokračujúci projekt

Tajomstvá nízkotatranských podhorských lúk - EKO projekt zameraný na environmentálnu výchovu

Finančná sloboda OVB - projekt v spolupráci so spoločnosťou OVB Allfinanz Slovensko a.s., zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti

Hovorme o jedle

Nechceme byť len múdri, ale aj zdraví- grantový program "Športujem rád a bezpečne" - pokračujúci projekt

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2020/2021 nebola v Základnej škole Heľpa vykonaná školská inšpekcia.

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

Škola po komplexnej rekonštrukcii v roku 2011 neustále pokračuje v zlepšovaní úrovne exteriérov a interiéru školy.

V lete 2016 boli zrekonštruované elektrorozvody celej budove.

V rokoch 2020 a 2021 sa uskutočnila veľká rekonštrukcia telocvične - výmena elektrorozvodov, vybrúsenie podlahy, prelakovanie a namaľovanie nových čiar. Maľovanie telocvične, renovácia obkladov.

Škola disponuje zrekonštruovanými resp. novovybudovanými odbornými triedami:

-školská čitáreň "Želka a Gitka"

-školská cvičná firma "FIN-BANK-HELP" - učebňa určená na rozvoj matematickej a finančnej gramotnosti

- fyzikálno-chemické laboratórium

- školská kuchynka

- školské fitness centrum

- oddychová zóna pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

- počítačová učebňa

- multimediálna učebňa

- mobilná tabletová učebňa

- telocvičňa

- trieda - tvorivé dielne

- oddychová zóna - hlavná chodba

Kmeňové triedy (11) sú tematicky zamerané - trieda tvorivej dramatiky v angličtine, bábkoherectva, geografie, histórie, literárnych dejateľov, trieda venovaná rodákovi Jankovi Riapošovi a pod.

V exteriéri školy je pravidelne zlepšované prostredie v EKO triede. V roku 2020 bola EKO trieda rozšírená a doplnená o mnohé dôležité prvky na podporu zdravého životného štýlu a ochranu životného prostredia. Nachádza sa v nej altánok vhodný na vyučovanie ľubovoľných vyučovacích predmetov, bylinková špirála, pocitový chodník, meterologická stanica, malé arboretum, vyvýšené záhony so zdravými rastlinami a pod. V EKO triede sa nachádza šplhacia zostava pre mladších žiakov a v tomto školskom roku pribudli aj cvičebné stroje určené na boj proti obezite a podporu zdravého životného štýlu. V tomto zmysle boli na dolnom podlaží školy vytvorené hracie polia na rozvoj pohybových aktivít. Pribudli aj nové športové náčinia, ktoré na dolnej chodbe školy v prípade nepriaznivého počasia alebo vonku v areáli školy využívajú žiaci počas veľkej prestávky.

EKO trieda bola rozšírená o ďalšie "oddelenie". Pribudol multifunkčný domček určený pre mladých prírodovedcov, "múdre počítadlo" zamerané na ochranu ŽP a biodiverzitu v okolí školy, prírodná telocvičňa s piatimi cvičiacimi strojmi. Do EKO triedy boli vysadené rastliny, ktoré prinášajú zdravé plody do "zdravej školy".

Pre žiakov boli vytvorené lepšie podmienky na tréningovú činnosť v oblasti atletiky v areáli školy (vrh guľou, beh, skok do diaľky...),

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- projektová činnosť - získavanie finančných prostriedkov a učebných pomôcok pre školu.

Našej škole prešli projekty: Čítame radi, Letná škola, Trieda, ktorá rada číta.

Úspechy:

- vzdelávanie a výchova žiakov v oblasti regionálnej výchovy a multikultúrnej výchovy.

- zachovávanie ľudových tradícií - pečenie oblátok, medovníkov, tradičných horehronských jedál, zvykoslovia počas celého roka- významné umiestnenia v súťažiach:

V rámci vyučovacích predmetov sa škole darí najmä v :

- matematike: pytagoriáda, matematická olympiáda, Testovanie 5,

- slovenskom jazyku a literatúre - olympiáda, recitačné preteky, literárna tvorba, Testovanie 5,

- biológii a chémii - predmetové olympiády, súťaže, bohatá projektová činnosť,

- anglickom jazyku - oblastná súťaž na pôde školy, tvorivá dramatika, rozšírené vyučovanie jazyka od 1. ročníka,

- používanie metódy CLIL na vyučovaní iných predmetov,

- významné výsledky žiakov v športových súťažiach, rozvoj futbalu a florbalu od najmladších žiakov,

- vybudovanie školskej čitárne pre zvýšenie prístupu žiakov k literatúre a na zvýšenie záujmu o čítanie, zlepšenie

čitateľskej gramotnosti žiakov.

- vytvorenie záujmových krúžkov na rozvoj prírodovednej, finančnej, čitateľskej a mediálnej gramotnosti v rámci

projektu: "Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ Heľpa".

- úspešné vyučovanie všetkých predmetov a extrahodín prezenčnou i dištančnou formou vzdelávania.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- telesná výchova - rozvoj atletiky,

- čitateľská gramotnosť žiakov,

- finančná a prírodovedná gramotnosť,

Návrh opatrení:

-zvýšiť záujem žiakov o prírodovedné predmety praktickými činnosťami vo fyzikálno-chemickom laboratóriu a v

ekotriede,vytvoriť v ekotriede učebné pomôcky na uvedomenie si významu ochrany ŽP a biodiverzity okolo nás.

§ 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 14

§ 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: 18/ 9 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: 18/ 9 dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 1 / 1 chlapec

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2020


 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov    91625

§ 2. ods. 3 c

Prihlásení na SŠ

 Gym 8.roč.Bilingválne gymnáziumGym 4. roč.SOŠSOUOUInéSpolu
príhlásení12 25   11

§ 2. ods. 3 d

Prijatí na SŠ

 Gym 8 roč.Bilingválne gymnázium Gym 4 roč. SOŠSOUOUInéSpolu
prijatí11 25   11
%úspešnosti100%50% 100%   100%

§ 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

TriedaANJAHRBIOCVMCSLDEJDOVDPVENVETVFYZGEGHUVHUVCHE
1.A               
1.B               
2.A 1,27             
3.A1,16              
4.A1,33              
5.A1,18 1,82  1,59     1,65   
6.A1,21 2,07  1,4    1,711,5   
6.B1,36 1,79  1,36    1,641,5   
7.A1,29 1,88  1,24    1,591,35  1,82
8.A1,07 1,67  1,27    1,531,33  1,57
9.A1,16 2,12  1,5    1,771,85  2,15

TriedaCVCHIFVINFKAJMFMMATMaINFMEVMZMICMLZMLZMUVNBVNEJ
1.A               
1.B               
2.A     1,87         
3.A     1,68         
4.A     1,75         
5.A  1,28  2,11         
6.A  1,13  2,4         
6.B  1,18  1,88         
7.A  1,06  2,06         
8.A  1  1,8         
9.A  1  2,23         

TriedaOBNOBVOCZOZZOSRPULPOVPPPSPPVPKprvpPK spvpPRIPDAPVO
1.A               
1.B               
2.A              1,27
3.A             1,32 
4.A             1,68 
5.A         1     
6.A         2     
6.B1        1     
7.A         2     
8.A         1     
9.A         2     

TriedaPURREVRSFRUJSJLSPRSVPŠPHTFYTCHVTECTSVTSVTEV
1.A      1        
1.B      1        
2.A     2,071        
3.A     1,51        
4.A     21        
5.A    1,591,891    1,29   
6.A    1,641,811    1,4   
6.B    1,432,241,12    1   
7.A    1,351,891    1,06   
8.A    1,211,5311   1   
9.A    1,442,041    1,12   

TriedaTEVTerapeuticko-korekčné cvičeniaTKCTZPTPPZTPPZTPPZTVPVUCVLAVCZVYUVYVVYVZEM
1.A               
1.B               
2.A               
3.A         1,38     
4.A         1,58     
5.A         2     
6.A         2     
6.B         1,33     
7.A         3     
8.A               
9.A               

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A121200
1.B111100
2.A151500
3.A262600
4.A211821
5.A181710
6.A161600
6.B171700
7.A181710
8.A151500
9.A282710

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Angličtina plus21 Mgr. František Latinák
Futbalový19 Mgr. Rastislav Riapoš
Futbalový I.st.12 Mgr. Václav Galo
Ľudový tanec a spev16 Mgr. Mária Fiľová
Mažoretky11 Mgr. Janka Kutliaková
Mladí zdravotníci18 Mgr. Jana Vojtková
Modelársky18 Mgr. Daniela Čupková
Orientácia v prírode16 Mgr. Alena Milanová
Potulky chotárom19 Mgr. Mária Bošeľová
Potulky prírodou14 Mgr. Andrea Oravkinová
Redakčný17 Mgr. Andrea Lilková Krešáková
Šikovníček25 Mgr. Miriam Puťošová
Športovo-turistický12 Mgr. Andrea Baťková
Športovo-turistický II.15 Mgr. František Latinák
V zdravom tele zdravý duch15 Mgr. Petra Macuľová
Z každého rožku trošku12 Mgr. Mariana Blažečková
Zdravý životný štýl12 Marta Rusnáková

§ 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

Škola má záujem o čo najlepšiu poluprácu s rodičmi žiakov na všetkých úrovniach.

1. Systematicky poskytujeme informácie rodičom o dianí v škole a o osobnom vývine ich dieťaťa. Dôležitú úlohu tu zohráva spolupráca rodičov s triednymi učiteľmi a výchovnou poradkyňou.

2. Uskutočňujeme programy spolupráce s rodičmi a učiteľmi zamerané napríklad na profesijnú orientáciu žiakov a výber budúceho povolania resp. strednej školy.

3. Máme záujem na prehlbovaní aktívnej spolupráci rodičov, pedagógov a žiakov na dianí školy. Ide predovšetkým o podporu rozvoja záujmovej činnosti, besedy, súťaže, aktívnu pomoc v rámci regionálnej výchovy a pod.

4. V neposlednom rade máme záujem organizovať podujatia zamerané na recipročné vzdelávanie rodičov a učiteľov.

Aby sa zabezpečili dobré vzťahy rodičov a pedagógov navzájom, škola spolupracuje s rodičmi rôznymi formami, pričom ide o:

1. skupinové formy spolupráce s rodičmi - celoškolské a triedne schôdzky, besiedky, diskusie na vybraté témy, Dni otvorených dverí, Deň matiek, športové súťaže a pod.

2. Individuálne formy spolupráce s rodičmi - napr.diskrétne poskytovanie informácií o známkach, o pokroku dieťaťa v učení a v správaní, ale aj poskytovanie informácií o ďalších aktivitách, ktoré sa na škole uskutočňujú.

Všetky spomenuté aaktivity majú preventívny charakter, pretože dobré partnerské vzťahy medzi učiteľmi a rodičmi zmenšujú potencionálne konflikty a problémy detí v škole.

Záver

Vypracoval: Alena Milanová

V Heľpe, 2. júla 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 28. augusta 2021

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Heľpa
    Školská 604/17, 976 68 Heľpa
  • +421486186205

Fotogaléria