Navigácia


 • 1. Začiatok vyučovacieho dňa je vždy o 9.00 hod., koniec vyučovania je o 12.00 hod. Žiak je povinný sa na prvú hodinu pripraviť minimálne desať minút pred jej začiatkom (8.50 hod), skontrolovať si mikrofón, kameru, pripraviť si pomôcky ( zošit, pracovný zošit, učebnicu) na vyučovanie pre daný deň.

   

  2. Žiak je povinný sledovať oznamy vyučujúcich týkajúce sa dištančného vyučovania, respektíve dištančného online vzdelávania, uverejňované na stránke www.bezkriedy.sk, školskom portáli EduPage. Žiak je povinný skontrolovať si zmeny v dištančnom online vzdelávaní, respektíve dištančnom vzdelávaní, v daný deň minimálne 10 minút pred začiatkom vyučovania.

   

  3. Žiak je povinný pripájať sa na dištančné online vzdelávanie podľa platného rozvrhu. Dištančné online vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom portálov www.meet.jit.si, www.zoom.us. Link na dištančné online vzdelávanie pre daný deň a danú hodinu žiak nájde buď na portáli www.bezkriedy.sk, alebo na školskom portáli EduPage.

   

  4. Prvá vyučovacia hodina sa začína o 9.00 hod, druhá vyučovacia hodina sa začína o 9.45 hod., tretia vyučovacia hodina sa začína o 10.30 hod., štvrtá vyučovacia hodina sa začína o 11.15 hod. Vo všetkých časových úsekoch je zahrnutá aj malá prestávka.

   

  5. Vyučovacia hodina trvá 40 minút. Po každej hodine je päť minút trvajúca prestávka. Nakoľko súčasná epidemiologická situácia v krajine nepredpokladá skorý návrat do škôl, dochádza vo vyučovaní k navýšeniu minút jednej vyučovacej hodiny počas dištančného online vzdelávania na 45 minút vrátane prestávky, aby počas tohto časového úseku dokázal byť obsiahnutý celý rozsah preberaného učiva.

   

  6. V prípade, ak sa žiak nemôže z objektívnych príčin zúčastniť na hodinách dištančného online vzdelávania, je povinný svoju neúčasť ospravedlniť u svojho triedneho učiteľa deň vopred do 16.00 hod. alebo ráno v deň vyučovania od 8:30 hod. do 8:50 hod. Za objektívnu príčinu neúčasti sa považuje choroba, lekárske vyšetrenie alebo závažné udalosti v rodine.

   

  7. Žiaci sú povinní si na hodinách zapínať kamery bez vyzvania vyučujúceho. Ak si žiak ani po opakovanom vyzvaní kameru nezapne, bude vyučujúci o tejto skutočnosti informovať triedneho učiteľa. Pokiaľ sa upozornenia na ignorovanie pravidiel dištančného online vzdelávania v prípade jedného žiaka u triedneho učiteľa budú opakovať, triedny učiteľ bude o tejto skutočnosti informovať zákonného zástupcu žiaka. Jedinú výnimku z tohto pravidla tvorí technický stav, ktorý neumožňuje žiakovi si kameru zapnúť. Pokiaľ nie je možné technickú poruchu odstrániť, žiak je povinný o tom informovať triedneho učiteľa. Pokiaľ žiak nemá zabezpečené funkčné technické zariadenie, jeho vzdelávanie nedosahuje plnohodnotnú úroveň.

   

  8. Žiak počas vyučovacej hodiny nemá povolené konzumovať žiadne jedlá, telefonovať ani sa venovať inej činnosti, ktorá nevychádza z povahy daného predmetu.

   

  9. Pokiaľ sa žiak po opakovaných upozorneniach vyučujúceho nebude zúčastňovať na vyučovaní dištančných online hodín a svoju neprítomnosť neospravedlní, vyučujúci upovedomí o tejto skutočnosti triedneho učiteľa žiaka. V prípade, ak sa žiak nedostaví ani na nasledujúcu hodinu dištančného online vzdelávania po upozornení triedneho učiteľa, bude triedny učiteľ žiaka o tejto skutočnosti informovať zákonného zástupcu žiaka.

   

  10. V prípade, ak v daný deň vyučovania neprebehne dištančné vyučovanie v online forme, žiak je povinný pracovať na zadaniach a úlohách zaslaných od vyučujúceho na portál www.bezkriedy.sk, alebo na školský portál EduPage, respektíve portál Alf online testovanie, presne v tom čase, ktorý má pre danú vyučovaciu hodinu určený v sprístupnenom rozvrhu.

   

  11. Rozvrh dištančného online vzdelávania je uverejnený na stránke školy na nasledujúcom linku: https://helpazs.edupage.org/timetable/ .

   

  12. Žiak je povinný všetky zadané úlohy odoslať vyučujúcemu daného predmetu najneskôr do začiatku nasledujúcej vyučovacej hodiny spôsobom, ktorý vopred určil vyučujúci daného predmetu. Zoznam emailových adries vyučujúcich je k dispozícii na stránke školy na nasledujúcom linku: https://helpazs.edupage.org/teachers/.

   

  13. Testy, písomné previerky a skúšania, ktoré vychádzajú z povahy daného predmetu, je žiak povinný absolvovať v čase vopred určenom vyučujúcim daného predmetu a spôsobom, ktorý určil vyučujúci daného predmetu. Pokiaľ sa žiak nezúčastní hodiny, ktorá bola venovaná testu, písomnej previerke alebo skúšaniu, je povinný kontaktovať vyučujúceho daného predmetu a dohodnúť si s ním ďalší postup.

   

  14. V prípade, ak má žiak akýkoľvek problém alebo otázku súvisiacu s procesom dištančného vzdelávania, respektíve dištančného online vzdelávania, môže kontaktovať svojho triedneho učiteľa.

  03.03.2021 07:45 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Heľpa
  Školská 604/17, 976 68 Heľpa
 • +421486186205

Fotogaléria