Navigácia

Školský vzdelávací program

Školský poriadok 2021/2022

 

 Obsah

 Všeobecné ustanovenie

2

Organizácia vyučovacieho dňa

3

Práva  a povinnosti žiakov

4

Práva zákonných zástupcov

4

Povinnosti žiakov

5

Žiakovi nie je dovolené

5

Povinnosti zákonných zástupcov

6

Dochádzka do školy

7

Príchod žiakov do školy

7

Odchod žiakov zo školy

8

Zásady správania sa žiakov

8

Pedagogický dozor nad žiakmi

9

Správanie sa žiakov cez prestávky, prechod do učební

9

Náplň práce týždenníkov

10

Stravovanie v školskej jedálni

10

Starostlivosť o ochranu zdravia, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách

10

Osobitné opatrenia pri vyučovaní

11

Bezpečnostné opatrenia v osobitných prípadoch

12

Školský klub detí

12

Starostlivosť o školské zariadenia a školské potreby

13

Výchovné opatrenia

13

Vzťah pedagogických pracovníkov k žiakom

14

Záverečné ustanovenia

15

  

PREAMBULA

 Základná škola Heľpa, Školská 604/17 je školou s klasickými triedami. V záujme naplnenia práva na vzdelanie vedenie školy zabezpečí  vnútorný chod školy a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby bol čas strávený v škole efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako žiakmi ako aj učiteľmi. Škola bude dôsledne dbať na dodržiavanie záväzných právnych noriem, ako sú Deklarácia práv dieťaťa, Listina základných práv a slobôd a iné platné dokumenty vo vzťahu k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy. Uplatňovanie  školského poriadku školy v každodennom živote školy je prejavom  uvedomelého vzťahu k práci v škole a k plneniu svojich povinností.

 

 A. Všeobecné ustanovenia 

 1. Organizácia školského roka

Obdobie školského vyučovania sa člení na prvý a druhý  polrok. Vyučovanie v prvom polroku  sa začína 1. septembra 2021 a končí 31. januára  2022.  Vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2022 a končí 30. júna 2022.

 1. Na škole sa vyučuje päť dní v týždni. V dňoch pracovného pokoja sa na škole nevyučuje.

 

 1. Vysvedčenie sa vydáva v posledný vyučovací deň každého polroka.

 

 1. Obdobie školských prázdnin tvoria jesenné prázdniny, vianočné prázdniny, polročné prázdniny(1deň), jarné prázdniny, veľkonočné prázdniny a letné prázdniny (podľa Organizačných pokynov MŠVVaŠ SR 2021/2022).
 2. Riaditeľka školy môže poskytnúť žiakom zo závažných, najmä z organizačných a z technických príčin v súhrne najviac päť dní voľna v školskom roku.

 

 1. Ak dôjde k nepredvídanej udalosti, najmä k živelnej pohrome, havarijnej situácii, epidémii alebo pandémii, môže riaditeľka školy po prerokovaní so zriaďovateľom školy rozhodnúť o poskytnutí ďalších dní voľna žiakom a o spôsobe náhrady vyučovania za tieto dni.

 

 1. Riaditeľka školy v období školských prázdnin podľa potreby a v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí prevádzku školského klubu a školskej jedálne. 

 

 1. Organizácia vyučovacieho dňa

Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý je povinný rešpektovať každý žiak, pedagogický zamestnanec i ostatní zamestnanci.

 

ČAS

NÁPLŇ PRÁCE

7.30 – 7.45 škola

Príchod žiakov do školy, príprava na vyučovanie

7.50-14.00 škola

Vyučovanie podľa rozvrhu

11.30-15.30 ŠKD

Záujmová, výchovno-vzdelávacia činnosť prihlásených detí

9.25 – 9.45  škola

Desiata

11.30 – 13.45 jedáleň

Obed

 

   

Vyučovacie hodiny

Prestávky

1.

7.50 – 8.35

8.35 – 8.40

2.

8.40 – 9.25

9.25 – 9.45

3.

9.45 – 10.30

10.30 – 10.35

4.

10.35 – 11.20

11.20 – 11.25

5.

11.25 – 12.10

12.10 – 12.15

6.

12.15 – 13.00

 

 

Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, telocvičných priestoroch, respektíve podľa rozpisu a triednych rozvrhov. Vyrušovať žiakov a pedagógov  v triedach počas vyučovania nie je dovolené.

 1. Pred začiatkom vyučovania a počas prestávok vykonávajú na chodbách dozor učitelia podľa harmonogramu.

 

 1. Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, laboratóriách a  priestoroch telocviční podľa rozpisu schválenom vedením školy a zverejnenom na triednych rozvrhoch.

 

 1. Počas malých prestávok sa žiaci zdržujú vo svojich triedach. Čas počas veľkých prestávok žiaci trávia slobodne, podľa vlastného záujmu pri dodržiavaní pravidiel bezpečného správania sa a usmernení dozor konajúcich pedagógov. Pri priaznivom počasí trávia veľkú prestávku na školskom dvore, počas nepriaznivého počasia na chodbách školy, kde sú tzv. relaxačné a oddychové zóny.  
 2. Všetky požiadavky voči škole (potvrdenia, žiadosti a pod.) môžu predkladať prostredníctvom triednych učiteľov.

 

 1. Rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať :
 • Prostredníctvom triednych učiteľov v dohodnutom termíne,
 • Prostredníctvom výchovnej poradkyne v na to určených a zverejnených na stránke školy a na dverách výkonu funkcie hodinách,
 • V riaditeľni školy v hodinách zverejnených na stránke školy.

 

 1. Rodičia žiakov resp. zákonní zástupcovia žiakov môžu získavať informácie predovšetkým na celoškolských a triednych schôdzkach alebo prostredníctvom vopred dohovorenej konzultácie s triednym či iným učiteľom, ako aj na internetovej žiackej knižke.

 

 1. Cudzím osobám nie je povolené narušovať výchovno-vzdelávací proces a svojvoľne sa pohybovať po budove.

 

 1. Je nežiaduce, aby rodičia sprevádzali dieťa až do budovy školy. Je nutné rešpektovať pokyny zamestnancov školy.

 

 

 1.  Práva a povinnosti žiakov 
 1. Žiak má právo plniť povinnú školskú dochádzku v škole, v obvode ktorej má trvalý alebo prechodný pobyt. Na návrh zástupcu žiaka alebo riaditeľa školy môže žiak zo závažných výchovných alebo osobných dôvodov plniť povinnú školskú dochádzku v inej škole, a to na základe súhlasu riaditeľa školy, ktorú žiak navštevuje, a riaditeľa školy, ktorú žiak má navštevovať.

 

 1. Žiak má právo na vzdelanie

Žiak má právo na bezplatné vzdelanie v materinskom jazyku. Vzdelanie má smerovať k plnému rozvoju ľudskej osobnosti a k posilneniu úcty k ľudským právam a základným slobodám. Každý žiak je sám zodpovedný za svoju činnosť vo vyučovacom procese.

 1. Žiak má právo na slobodu prejavu

Žiak má právo na slobodu prejavu v súlade so svojím presvedčením a názormi. Žiaci môžu vyjadrovať svoje názory ústne alebo písomne, avšak vyjadrenie vlastných názorov nesmie ohrozovať slobodu prejavu iných žiakov, žiadny prejav nesmie byť vulgárny ani urážlivý a musí byť v súlade so základnými etickými princípmi a normami.

 1. Žiak má právo na komisionálne preskúšanie

Ak žiak alebo jeho zákonný zástupca má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci I. a II. polroka, môže zákonný zástupca žiaka do 3 dní od prevzatia vysvedčenia požiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie.

 1. Žiak má právo zúčastňovať sa mimoškolskej činnosti a záujmových aktivít

Každý žiak má právo zúčastňovať sa záujmových krúžkov a aktivít, pokiaľ s jeho účasťou súhlasí vedúci krúžku  a jeho účasť nemá negatívny vplyv na vyučovacie výsledky.

 1. Žiak má právo na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom

 

 1. Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva, k učivu položiť otázku a dostať na ňu odpoveď.

 

 1. Žiak má právo na omyl, zmenu názoru a právo na vývin.

 

 1. Žiak má právo na objektívne hodnotenie.

 

 1. Žiak má právo primerane využívať školské zariadenie, učebne, pomôcky a iné školské zariadenia.

 

 1. Žiak má právo, aby disciplinárne opatrenia, ktoré sa voči nemu vykonávajú, boli zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou a vekom dieťaťa.

 

 1. Žiak má právo na individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní rešpektujúci jeho schopnosti a zdravotný stav.

 

 1. Žiak má právo dostať informácie v otázkach týkajúcich sa jeho osoby a výchovno-vzdelávacích výsledkov od pedagogických zamestnancov.

 

 1. Žiak má právo na individuálne vzdelávanie v rozsahu stanovenom osobitnými predpismi.

  

 1. Práva zákonných zástupcov

Zákonný zástupca má právo:

 1. byť pravidelne informovaný o študijných výsledkoch žiaka na triednych schôdzkach Rodičovskej rady alebo prostredníctvom vopred dohovorenej konzultácie s triednym či iným učiteľom a na Internetovej žiackej knižke,

 

 1. zúčastniť sa na výučbe jednotlivých vyučovacích predmetov s predchádzajúcim súhlasom riaditeľa školy alebo triedneho učiteľa,

 

 1. podávať podnety, pripomienky a sťažnosti na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho procesu,

 

 1. požiadať učiteľa o konzultácie,

 

 1. požiadať o odbornú radu pedagóga, školského psychológa, špeciálneho pedagóga,

 

 1. vybavovať úradné záležitosti v na to určenom a zverejnenom čase.

 

  

 1. Pravidlá správania žiaka (§ 20 Vyhlášky 320/2008 Z. z.)

 

 1. Žiak je povinný slušne sa v škole správať, dbať na pokyny pedagogických zamestnancov, podľa svojich schopností sa svedomite pripravovať na vyučovanie a dodržiavať tento poriadok školy. Žiak je povinný správať sa aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin tak, aby neporušoval zásady spolunažívania a mravné normy správania.

 

 1. Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní nepovinných predmetov a dochádzka do záujmových krúžkov, do školskej družiny a školského klubu je pre zaradených žiakov povinná.

 

 1. Žiak musí byť v škole vhodne, čisto a bez výstredností oblečený a upravený.

 

 1. Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote svoje miesto, triedu a ostatné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením; je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín a pokynov učiteľov. Akékoľvek poškodenie zariadenia školy z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je v plnej miere povinný nahradiť rodič žiaka (zákonný zástupca).

 

 1. Pred skončením vyučovania žiaci nesmú bez dovolenia vychádzať zo školskej budovy a zdržiavať sa v školských priestoroch v čase mimo vyučovania bez dovolenia.

 

 1. Žiak je povinný chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov; žiakom sú v priestoroch školy a v jej areáli ako i pri činnostiach organizovaných školou mimo areál zakázané všetky činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé, najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov, energetických nápojov a požívanie zdraviu škodlivých látok.

 

 1. Rodič alebo žiak je povinný informovať vyučujúceho o úraze ihneď, t.j. v deň jeho spôsobenia.

 

 1. Počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, alebo jeho povereného zástupcu.

 

Žiak nesmie nosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie spolužiakov a pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy. Okrem iného  nosiť a manipulovať s výbušninami a zábavnou pyrotechnikou

 

           Ďalšie pravidlá:

 

 • konzumovať potraviny počas vyučovacieho procesu,

 

 • nosiť do školy drahé a cenné veci a neprimerane vysoké sumy peňazí. V prípade straty či odcudzenia  ide o osobnú zodpovednosť žiaka, ktorý si takéto drahé veci do školy priniesol,

 

 • v budove školy jazdiť na bicykloch, kolieskových  korčuliach a pod.

 

 

 1. Povinnosti zákonných zástupcov 

 Zákonný zástupca žiaka je povinný:

 

 1. vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,

 

 1. dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

 

 1. dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a  rešpektovať  jeho  špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

 

 1. informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

 

 1. nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil,

 

 1. dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas,

 

 1. dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom. (Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole,  zákonný zástupca   je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom  nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach.) Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca, vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží žiak alebo jeho zákonný zástupca  potvrdenie od lekára,

 

 1. v prípade, že rodičia sú rozvedení a dieťa (deti) je súdom pridelené do starostlivosti jednému    z nich, škola všetky náležitosti týkajúce sa dieťaťa rieši s rodičom, ktorému je dieťa zverené. Všetky záležitosti vo veci styku rodičov a dieťaťa rieši škola na základe overených resp. písomne doručených údajov, súdnych rozhodnutí a v súlade s platnou legislatívou,

 

 1. v prípade, že pedagóg zistí po príchode dieťaťa do školy, že pre chorobu nie je spôsobilé zúčastniť sa ďalšieho vyučovacieho procesu, oznámi to telefonicky rodičovi a rodič je povinný v čo najkratšom čase prísť po choré dieťa alebo zabezpečiť si sprievod chorého dieťaťa zo školy dospelou osobou.

 Dochádzka do školy 

 1. Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu svojich hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje.

 

 1. Ak žiak mieni vymeškať vyučovanie pre vopred známy dôvod, je povinný jeho zákonný zástupca vyžiadať si povolenie na uvoľnenie najviac z troch dní od triedneho učiteľa, na uvoľnenie z viacerých dní od riaditeľa školy. Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania žiaka, rodič odovzdá v písomnej podobe triednemu učiteľovi, alebo riaditeľovi školy.

Uvoľnenie žiaka je vedené v triednej knihe ako neprítomnosť žiaka na vyučovaní.

 

 1. Ak sa žiak nemôže zúčastniť výchovno-vzdelávacieho procesu, zákonný zástupca je povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť škole, najneskoršie do 24 hodín.

 

 1. Za dôvod ospravedlniteľnej neúčasti žiaka v škole sa uznáva najmä:
  1. choroba žiaka,
  2. lekárom nariadený zákaz jeho dochádzky do školy,
  3. mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,
  4. náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov,
  5. mimoriadne udalosti v rodine žiaka,
  6. účasť žiaka na organizovanej športovej príprave, na súťažiach prípadne v štátnej reprezentácii,
  7. prípadne iné závažné udalosti, ktoré znemožňujú jeho účasť v škole na základe posúdenia riaditeľa školy.

 

 1. Ak má triedny učiteľ odôvodnené podozrenie , že žiak alebo jeho zákonný zástupca (rodič) porušujú povinnú školskú dochádzku žiaka, jeho neprítomnosť na vyučovaní sa považuje za neospravedlnenú.

 

 1. Triedny učiteľ pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky žiaka, zasiela prostredníctvom riaditeľstva školy rodičovi (zákonnému zástupcovi) písomné upozornenie na zanedbávanie povinnej školskej dochádzky s výzvou na nápravu listom formou doručenia do vlastných rúk.

 

 1. a. Ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 15 vyučovacích hodín mesačne riaditeľ školy bezodkladne oznámi túto skutočnosť obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny,

 

b. Ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku, je obec povinná na základe oznámenia riaditeľa školy začať konanie o priestupku podľa § 6 odsek 4 a § 37 Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

c. Ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 100 vyučovacích hodín, je potrebné zo strany obce podať podľa § 211 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov trestné oznámenie na zákonných zástupcov žiaka pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže.

 1. Príchod žiakov do školy
 1. Za bezpečný príchod žiaka do školy je zodpovedný rodič, resp. zákonný zástupca žiaka.
 2. Do areálu základnej školy, ktorý sa nachádza za závorou nesmú  vchádzať:
  1. Motorové vozidlá
  2. Žiaci na akýchkoľvek dopravných prostriedkoch (bicykel, kolieskové korčule a pod.)

Do školy je dovolené prichádzať na bicykli, v prípade pokynov učiteľa doniesť si kolieskové korčule, ale žiaci od závory sú povinní bicykle tlačiť cez školský dvor a zaparkovať ich do stojanov na bicykle. Škola za odcudzenie bicyklov neručí, žiaci sú povinní si doniesť bezpečnostné zámky na bicykle. 

 1. Žiaci na vyučovanie prichádzajú najneskôr o 7.45 hod, aby pred začatím hodiny boli na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami. Na popoludňajšie vyučovanie a záujmovú činnosť prichádzajú žiaci 5 minút pred začiatkom vyučovania (činnosti). Do budovy vstupujú v sprievode vyučujúceho.

 

 1. Budovy školy sa ráno uzavrú o 7.45 hod. Žiaci, ktorí prídu po tomto termíne, budú do školskej budovy vpustení po zápise do zošita oneskorených príchodov. V prípade neospravedlneného neskorého príchodu, prípadne opakujúcich sa neskorých príchodov, bude príchod žiaka prerokovaný  triednym učiteľom a rodičom. Ak nenastane náprava, bude žiakovi udelené výchovné opatrenie.

 

 1. Žiaci, ktorí prídu skôr ako stanovený pedagogický dozor na chodbách t. j. 7.30 hod, sa nezdržiavajú v budovách školy. Výnimku tvoria dochádzajúci žiaci z iných obcí po písomnom súhlase rodičov.

 

 1. Žiak si pred vstupom do budovy školy dôkladne očistí obuv, odloží vrchný odev, čiapku, preobuje sa do prezuviek a uloží si topánky. Žiaci nemajú bezdôvodne chodiť v prezuvkách mimo budovu školy. V opačnom prípade im bude udelené výchovné opatrenie. Prezuvky musia byť výrazne odlíšené od bežnej športovej alebo vychádzkovej obuvi, alebo musí byť v prezuvkách výrazné označenie „P“ prezuvky.   

 

 1. Odchod žiakov zo školy

 

 1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si žiaci uložia svoje veci do tašky, očistia si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyložia stoličky na lavice.

 

 1. Skôr ako žiaci v skupine opustia triedu. Týždenníci spolu s pedagógom skontrolujú čistotu a zabezpečenie celej triedy. Očistia tabuľu, skontrolujú, či sú uzavreté vodovodné kohútiky, zatvorené okná, zhasnuté svetlá a vypnuté pomôcky, notebooky a tabule.

 

 1. Na pokyn učiteľa žiaci opustia triedu, prezlečú a prezujú sa v priestoroch na to určených.

 

 1. Žiaci sa po skončení vyučovania bezdôvodne nezdržiavajú v šatni ani v priestoroch budovy školy.

 

 1. Zásady správania sa žiakov

 

 1. Každý žiak má právo a povinnosť zúčastňovať sa povinného vyučovania i predmetov voliteľných a nepovinných, do ktorých sa prihlásil.

 

 1. Žiak je povinný dodržiavať vyučovací čas a rozsah prestávok. Z nepovinných predmetov sa môže odhlásiť až po skončení polrokov, v prípade nedostatočného záujmu o prácu môže vyučujúci vysloviť nesúhlas s účasťou žiaka na nepovinnom predmete a vylúčiť ho aj v priebehu klasifikačného obdobia.

 

 1. Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických i ostatných zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie a dodržiavať školský poriadok školy. Žiak je zodpovedný za spôsobené materiálne škody, tieto musí dať rodič buď odstrániť alebo finančne uhradiť.

 

 1. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu sedí žiak na mieste určenom podľa zasadacieho poriadku a po vstupe učiteľa do triedy, ako aj pri jeho odchode z triedy po ukončení hodiny, ho zdraví povstaním.

 

 1. Na vyučovacej hodine sa žiak správa slušne, sleduje činnosť v triede, je aktívny, nenašepkáva, neodpisuje, nevyrušuje.

 

 1. Na vyučovanie si žiak nosí pomôcky podľa pokynov vyučujúcich  jednotlivých predmetov.

 

 1. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo spýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.

 

 1. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, má možnosť ospravedlniť sa vyučujúcemu na začiatku hodiny s uvedením dôvodu. Po začatí písomného alebo ústneho skúšania, učitelia nie sú povinní dodatočné alebo neodôvodnené ospravedlnenie akceptovať.

 

 1. Vyučovanie smie žiak opustiť len so súhlasom vyučujúceho, ktorý tak urobí na základe písomnej alebo ústnej komunikácie s rodičom.

 

 1. Manipulovať s oblokmi, závesmi, žalúziami, svetelnými vypínačmi, audiovizuálnou technikou môžu žiaci len so súhlasom pedagóga.

 

 1. Počas prestávky sa žiak pohybuje v určenom priestore areálu školy, alebo na chodbách primerane rýchlo, neruší a neobmedzuje spolužiakov, bez dovolenia nesmie opustiť budovu školy ani školský areál. Žiaci sa správajú voči sebe slušne a tolerantne, neriešia osobné problémy neslušnými výrazmi, prípadne fyzickým násilím. Nezneužívajú fyzicky slabších spolužiakov na vykonávanie rôznych ponižujúcich úkonov. V prípade zistenia šikanovania, situáciu rieši triedny učiteľ v súčinnosti s koordinátorom prevencie a výchovným poradcom a bez výnimky každého žiaka potrestá zníženou známkou zo správania.

 

 1. Žiaci majú zakázané vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papier a iné odpadky.

 

 1. Počas malých prestávok žiak bez dôvodu neopúšťa triedu. Prestávky sú určené na prípravu pomôcok pre ďalšiu vyučovaciu hodinu, použitie WC, vykonanie osobnej hygieny.

 

 1. Vstup do školskej jedálne a správanie sa v nej je usmernený osobitným interným predpisom vzhľadom na zvýšený počet stravujúcich sa žiakov. Títo sa v jedálni môžu zdržiavať iba počas konzumácie jedla, ticho a ohľaduplne voči ostatným stravníkom. Interná smernica bude zverejnená v školskej jedálni, v kmeňových triedach na I. a II. stupni a na stránke školy. V školskej jedálni sa žiaci riadia pokynmi pedagogického dozoru a pracovníčok jedálne.

 

 1. Po skončení vyučovania idú žiaci domov: Zdržiavať sa bez dozoru a súhlasu pedagóga v budove školy alebo iných priestoroch školy nie je dovolené.

  

 1. Pedagogický dozor nad žiakmi

 

 1. Pedagogický dozor nad žiakmi plní funkciu bezpečnostnú a preventívnu a umožňuje pedagogickým zamestnancom školy resp. školského zariadenia, priamy styk so žiakmi a tým aj aktívne, výchovné pôsobenie na žiakov mimo výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

 1. Zamestnanci pri pedagogickom dozore sledujú a kontrolujú činnosť žiakov, sú oprávnení dávať im primerané príkazy a poučenia. Pedagogický dozor nad žiakmi v škole, resp. mimo školy patrí medzi povinnosti pedagogických zamestnancov a zahŕňa sa do ich týždenného pracovného času a nie pedagogického úväzku. Vykonáva sa pri všetkých organizačných formách vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacieho procesu, učebných osnov, podujatí organizovaných školou.

 

 1. V škole vykonáva učiteľ dozor nad žiakmi pred vyučovaním, cez prestávky, po vyučovaní, pri ostatnej výchovno-vzdelávacej činnosti vyplývajúcej z učebných osnov, pri prechode žiakov z jednej budovy školy do druhej budovy školy, prípadne iného určeného miesta, kde sa koná vyučovanie, výchovná činnosť (ihrisko, školská dielňa, pozemok a pod.). Pri zabezpečovaní dozoru nad žiakmi v školách (školských zariadeniach) sa postupuje podľa rozvrhu dozorov, schválených riaditeľom školy (školského zariadenia).

 

 1. Dozor nad žiakmi v škole sa začína 20 minút pred začiatkom vyučovania a končí sa odchodom žiakov zo školy po skončení vyučovania.

 

 1. Mimo školy vykonáva učiteľ (pedagogický zamestnanec) dozor nad žiakmi pri praktickom vyučovaní, pri plaveckom a lyžiarskom výcviku, v škole v prírode, počas účasti žiakov na súťažiach, resp. pri ich príprave a na iných podujatiach organizovaných školou, pri vychádzke, výlete a exkurzii.

  

 1. Správanie sa žiakov cez prestávky – prechod do učební

 

 1. Cez prestávku žiaci desiatujú pri dodržaní hygienických návykov. Cez malé prestávky sa zdržiavajú v učebni.

 

 1. Po druhej vyučovacej hodine si žiaci nechávajú osobné veci v učebni a odchádzajú na prestávku na školský dvor, ktorý nesmú svojvoľne opustiť. V prípade nepriaznivého počasia sa zdržiavajú na chodbách. Po zvonení žiaci odchádzajú do tried. Ak sa žiak zdržiava na školskom dvore aj po prvom zvonení, považuje sa to za priestupok.

 

 1. Svojvoľné opustenie školského dvora počas prestávok sa z hľadiska bezpečnosti žiaka berie ako závažné porušenie školského poriadku.

 

 1. Papiere a rôzne odpadky odhadzujú žiaci do košov. Odpadky  sa nerozhadzujú po  chodbách, nehádžu do záchodových mís, pisoárov a umývadiel. V prípade dokázateľného znečisťovania školy a školských zariadení je žiak povinný vyčistiť za sebou znečistené priestory.

 

 1. Žiaci sa presúvajú z budovy do budovy disciplinovane, so sebou si berú svoje veci. Pri každom odchode z budovy sa prezujú.

 

 1. V budove školy ak nemá žiak vyučovanie sa  nezdržuje bez dozoru.

 

 1. Žiaci  idú na hodinu TSV do telocvične spolu s triednym učiteľom alebo  príslušným vyučujúcim TSV. 

 

 1. Náplň práce týždenníkov

Týždenníci sú dvaja a ich mená zapíše triedny učiteľ do triednej knihy na začiatku týždňa. Ich povinnosti sú tieto:

 1. Pripraviť pred vyučovaním fixky a pomôcky.

 

 1. Hlásiť neprítomnosť žiakov na začiatku každej vyučovacej hodiny.

 

 1. Hlásiť  vedeniu školy, ak do 5 minút po zvonení nepríde učiteľ na vyučovaciu hodinu.

 

 1. Prinášať a odnášať učebné pomôcky podľa pokynov vyučujúcich.

 

 1. Starať sa o čistotu tabule a dohliadať na poriadok v triede po skončení každej  vyučovacej hodiny.

 

 1. Hlásiť triednemu učiteľovi poškodenie inventára triedy.

 

 1. Postarať sa o vetranie triedy.

 

 1. Dozrieť na to, aby po poslednej vyučovacej hodine učebňa zostala v primeranom poriadku, (utretá tabuľa, pozbierané papiere, stoličky vyložené na laviciach, zatvorené vodovodné kohútiky, zhasnuté svetlá).

  

 1. Stravovanie v školskej jedálni

 

  1. Od 1. 9. 2019 bude škola spolupracovať so zariadením školského stravovania na zabezpečovaní evidencie stravníkov v nadväznosti na účasť detí a žiakov na výchovno-vzdelávacom procese a odbere jedál a to podľa pravidiel určených zriaďovateľom školy t. j. Obcou Heľpa.
  2. Škola bude aj zabezpečovať pedagogický dozor nad deťmi a žiakmi a kultúrou stolovania v čase výdaja stravy v školskej jedálni podľa vopred vypracovaného rozvrhu.

Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách

 

 1. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku školského roka preukázateľným spôsobom triednym učiteľom. Prezenčné listiny a zápisnice tvoria súčasť agendy triedneho učiteľa. V prípadoch zvýšeného ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach, sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom (triedni učitelia sú povinní.

 

 1. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.

 

 1. Žiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečený a upravený vhodne a čisto.

 

 1. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok , ako i na podujatiach organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov.

 

 1. Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov školy.

 

 1. Žiaci nesmú v škole ani v areáli alebo priestoroch školy fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať toxické látky a drogy.

 

 1. Žiak dôsledne dodržiava hygienické zásady najmä tým, že si umyje ruky po použití WC i pred každým jedlom.

 

 1. Vyučujúci pedagóg je povinný zohľadňovať výšku a vzrast žiaka ako aj prípadné zrakové alebo  sluchové vady žiaka.

 

 1. Pri činnostiach, pri ktorých vzniká riziko úrazu, je pedagóg pred ich začatím povinný poučiť a upozorniť žiakov na ich možné nebezpečenstvo vzniku úrazu.

 

 1. Prvú pomoc je povinný poskytnúť každý zamestnanec školy.

  

XVII.  Osobitné opatrenia pri vyučovaní

 1. Telesná výchova
  1. žiaci sú povinní dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné a poriadkové predpisy, o ktorých boli vyučujúcim informovaní na úvodnej hodine telesnej výchovy,
  2. na hodiny telesnej výchovy si žiak nosí kompletný telocvičný úbor a športovú obuv.

 

 1. Technika
  1. vyučujúci je povinný preukázateľne oboznámiť žiakov so základnými požiadavkami na bezpečnosť práce s ručnými nástrojmi (napr. kladivá, skrutkovače, kliešte, pilníky, a pod.)
  2. do učebne techniky smie žiak vstupovať iba v sprievode vyučujúceho a je povinný prísť na vyučovanie v primeranom pracovnom úbore
  3. žiak je zodpovedný za nástroje a náradie, ktorými je vybavené jeho pracovisko
  4. na začiatku vyučovacej hodiny je žiak povinný skontrolovať si svoje pracovisko, nástroje a náradie, pričom zistené nedostatky ihneď hlási vyučujúcemu
  5. žiak má zakázané pracovať s poškodeným náradím
  6. počas vyučovania každý žiak sleduje výklad vyučujúceho, riadi sa jeho pokynmi a nariadeniami
  7. žiaci vykonávajú len takú prácu, ktorá im bola pridelená a využívajú len tie nástroje, ktoré im boli určené.
  8. žiaci pri každej práci dodržujú bezpečnostné predpisy. Rešpektujú bezpečnostné pokyny vyučujúceho pri práci s jednotlivými nástrojmi a materiálom
  9. žiak má zakázané manipulovať s elektrickým prúdom a strojovým zariadením v učebniach technickej výchovy
  10. úmyselné a svojvoľné poškodenie zariadenia, nástrojov , náradia je povinný nahradiť ten kto škodu zapríčinil
  11. žiak je povinný nahlásiť každý úraz vyučujúcemu, ktorý je povinný poskytnúť poranenému ošetrenie (prvú pomoc) a následne vykonať ďalšie opatrenia.
  12. na konci vyučovacej hodiny je žiak povinný očistiť pracovisko, očistiť, skontrolovať a uložiť pracovné náradie.

 

 1. Vyučovanie v učebni chémie, fyziky a informatiky
  1. vstup do učebne chémie, fyziky alebo informatika majú žiaci len v sprievode vyučujúceho
  2. vyučujúci je povinný upozorniť žiakov na bezpečnostné opatrenia pri vyučovaní v laboratóriách
  3. žiak je povinný poznať a dodržiavať laboratórny poriadok
  4. každý žiak je povinný v učebni dodržiavať čistotu, poriadok, pracovať iba na pridelenej úlohe a používať pracovný odev na laboratórne práce
  5. žiak má zakázané robiť pokusy, ktoré nie sú predpísané
  6. pri práci v učebni dbá každý žiak nielen na svoju bezpečnosť, ale aj na bezpečnosť svojich spolužiakov
  7. v učebni je zakázané jesť a piť.

 

 XVIII.  Bezpečnostné opatrenia v osobitných prípadoch

 

 1. Plavecký výcvik
  1. plavecký výcvik v škole vedie kvalifikovaný učiteľ telesnej výchovy poverený riaditeľom školy, prípadne externý zamestnanec, cvičiteľ (tréner) plávania s odbornou kvalifikáciou
  2. pedagogický dozor pri dochádzke žiakov do plavárne zabezpečuje učiteľ školy alebo zamestnanec poverený riaditeľom školy
  3. cvičiteľ plávania zodpovedá za zdravie a bezpečnosť žiakov
  4. žiaci sú počas plaveckého výcviku poistení pre prípady úrazového poistenia

 

 1. Lyžiarsky výcvik
  1. vedúci lyžiarskeho zájazdu zodpovedá za riadnu prípravu a priebeh zájazdu
  2. lyžiarsky inštruktor zodpovedá za výcvik zvereného družstva, zdravie a bezpečnosť jeho členov a podľa pokynov vedúceho zájazdu vykonáva pedagogický dozor
  3. pred lyžiarskym zájazdom sú žiaci povinní priniesť prehlásenie rodičov o súhlase s účasťou a potvrdenie od lekára

 

 1. Škola v prírode
  1. vedením školy v prírode poverí riaditeľ školy pedagogického zamestnanca školy
  2. výchova mimo vyučovania v škole v prírode sa zameriava na telovýchovnú, turistickú a rekreačnú činnosť a na ochranu životného prostredia
  3. v škole v prírode musí byť zabezpečená zdravotná starostlivosť

 

 1. Školské výlety a exkurzie
 1. každý školský výlet, exkurzia, výcvikový zájazd, alebo iné hromadné školské podujatie musí byť dôsledne pripravený a zabezpečený
 2. plán organizačných opatrení pripraví triedny učiteľ, alebo poverený pedagogický zamestnanec, ktorý je povinný ho dať na schválenie riaditeľovi školy
 3. na výletoch sa môžu zúčastniť iba žiaci, ktorých zdravotný stav vyhovuje podmienkam a programu akcie
 4. pedagogickí zamestnanci, ktorí sú poverení vedením výletu sú povinní žiakov vopred preukázateľne poučiť o celom programe, organizačných opatreniach a primeranom výstroji
 5. žiaci musia na výlete rešpektovať príkazy dozorujúcej osoby

 XIX.  Školský klub detí

 1. Žiak je do ŠKD prijatý na základe zápisného lístka vyplneného rodičmi a po uhradení stanoveného poplatku.

 

 1. Začiatok činnosti v ŠKD – popoludňajšia činnosť – 11.30 – 15.00.

 

 1. Ak má žiak odísť zo ŠKD v iný čas ako je uvedený na zápisnom lístku, musia to rodičia oznámiť vychovávateľke písomne alebo poslať pre žiaka dospelú osobu písomne poverenú.

 

 1. Na žiaka ŠKD sa v plnom rozsahu vzťahuje školský poriadok časť Povinnosti žiaka.

 

 1. Po odchode z  ŠKD podľa zápisného lístka rodič preberá plnú zodpovednosť za svoje dieťa.

 

XX.  Starostlivosť o školské zariadenia a školské potreby

 

 1. Žiak je povinný šetriť školskú budovu, všetko vonkajšie a vnútorné zariadenie. Akékoľvek poškodenie z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je zákonný zástupca povinný v plnej  miere uhradiť.

 

 1. Každý žiak je povinný mať učebnice a zošity riadne zabalené. Ak žiak učebnicu stratí, musí ju nahradiť.

 

 1. Ak žiak prechádza z jednej školy na druhú, učebnice, ako aj školou zakúpené pracovné zošity musí odovzdať škole.

 

 1. Kolektívy tried sa v kmeňových triedach starajú o estetickú úpravu učebne a sústavnú kontrolu stavu žiackeho nábytku (stoličky, stoly) a ostatného inventáru školy.

 

XXI.  Výchovné opatrenia 

 1. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú žiakovi za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív.

 

 1. Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy alebo školy triedny učiteľ alebo riaditeľ školy.

 

 1. Žiakovi možno udeliť :
  1. pochvalu od vyučujúceho na vyučovaní
  2. pochvalu od vyučujúceho do žiackej knižky žiaka
  3. pochvalu od triedneho učiteľa
  4. pochvalu od riaditeľa školy
  5. diplom
  6. knižnú odmenu

 

 1. Pochvaly a iné ocenenia sa udelia za výborný prospech, za úspešnú reprezentáciu školy, za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností, za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin.

 

 1. Opatrenie na posilnenie disciplíny žiakov sa ukladá za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu stupňa zo správania.

 

 1. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení:
  1. poznámka do ŽK žiaka,
  2. napomenutie od triedneho učiteľa,
  3. pokarhanie od triedneho učiteľa,
  4. pokarhanie od riaditeľa školy
  5. zníženie známky zo správania.

 

 1. Napomenutie triednym učiteľom a pokarhanie triednym učiteľom sa udeľuje za:
  1. viacero zápisov v klasifikačnom hárku
  2. za  opakovanú nevhodnú úpravu zovňajška
  3. za neprezúvanie sa v priestoroch školy
  4. za neplnenie si svojich školských povinností
  5. za použitie mobilného telefónu počas vyučovania
  6. za neodôvodnené neskoré príchody v menšom rozsahu
  7. za iné menej závažné priestupky podľa posúdenia pedagogickými zamestnancami

 

 1. Triedny učiteľ udeľuje pokarhanie po prerokovaní a so súhlasom riaditeľa školy.

 

 1. Riaditeľ školy udeľuje pokarhanie po prerokovaní v pedagogickej rade.
  1. za neospravedlnenú absenciu za menej ako 15 hodín,
  2. za podvádzanie,
  3. za opakované neslušné správanie sa,
  4. za väčšie množstvo zápisov v klasifikačnom hárku
  5. za opakujúce sa priestupky uvedené v bode 7, za úmyselné poškodzovanie školského zariadenia (podľa závažnosti),
  6. za prinesenie (ale nepoužitie) pyrotechnických hračiek nižšej kategórie do školy.

 

 1.  Znížená známka zo správania na stupeň 2:
  1. za neospravedlnenú absenciu od 15 do 30 hodín,
  2. za prinášanie do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce zdravie  žiakov a učiteľov,
  3. za krádež,
  4. za úmyselné ublíženie na zdraví,
  5. za šikanovanie a vydieranie,
  6. za vandalizmus,
  7. za prejavy rasovej neznášanlivosti, za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa neslušné správanie voči pracovníkom školy,
  8. za úmyselné poškodzovanie majetku školy (podľa závažnosti).
  9. za fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a iných druhov toxických látok v školských priestoroch a na školských akciách,  
  10. za opakované priestupky uvedené v bode 9
  11. za prinášanie pyrotechnických hračiek nižšej kategórie do školy alebo ich použitie.

 

 1. Znížená známka zo správania na stupeň 3:
  1. za neospravedlnenú absenciu od 31 do 45 hodín,
  2. za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v bode 10.

 

 1.  Znížená známka zo správania na stupeň 4:
  1. za neospravedlnenú absenciu nad 45 hodín,
  2. za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v bode 11 podľa uváženia pedagogickej rady.

 

 1. O udelení opatrenia informuje riaditeľ školy preukázateľným spôsobom zástupcu žiaka,  opatrenie sa zaznamenáva do triedneho výkazu.

 

 XXII. Vzťah pedagogických pracovníkov k žiakom

 1. Pristupovať k žiakom humánne, vypočuť názory žiakov, zohľadňovať osobitosti osobnosti žiakov. Konať v najlepšom záujme žiaka a danú kompetenciu rozvíjať medzi osobami, ktoré majú pravidelný kontakt so žiakmi v oblasti výchovy a vzdelávania.
 2. Riadiť sa heslom „Rovnosť príležitosti pre všetkých“, čím zabezpečiť úspešnú integráciu žiakov so ŠVVP.

 

 1. Zverejniť žiakom informácie o schránke UCHO, ktoré ťa stále počuje, o linkách dôvery a záchrany, ako aj o ďalších možnostiach pomoci (Úrad komisára pre deti a pod.)

 

 1. Umožniť žiakom konzultácie pri rôznych problémoch s koordinátorkou prevencie, výchovným poradcom a triednym učiteľom.
 2. Pomáhať žiakom kriticky hodnotiť informácie a ich zdroje, tvorivo ich spracovať a využívať ako prostriedok svojho autonómneho učenia, sebarealizácie a osobného rozvoja.

 

 1. Umožniť žiakom vyjadrovať sa k závažným skutočnostiam, ktoré sa týkajú života žiakov v triedach i v škole. Škola garantuje všetkým žiakom právo hlásiť sa o svoje práva a uplatňovať ich na pôde školy. Nikto zo žiakov, ktorí sa dožadujú svojich práv alebo žiadajú o ich vysvetlenie, nemôžu byť za to sankcionovaní. Naopak jeho požiadavkami sa škola bude zaoberať. 

  

XXIII. Dôležité upozornenie

Škola nezodpovedá za aktivity žiakov v práci na internete /zhotovovanie web stránok, uverejňovanie oznamov, vysielanie a šírenie slovných a iných produktov v čase mimo vyučovania. 

XXIV. Záverečné ustanovenia 

Tento školský poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu riaditeľom školy.

 

 

V Heľpe dňa 25. 8. 2021

 

                                                                                                                     

Mgr. Alena Milanová

      riaditeľka školy

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Heľpa
  Školská 604/17, 976 68 Heľpa
 • +421486186205

Fotogaléria