Navigácia

Zelená škola

Kolégium Zelenej školy

Našej škole sa úspešne podarilo zrealizovať sedem krokov k Zelenej škole a dosiahnuť viditeľné zmeny v škole a jej okolí splnením certifikačných kritérií. Za svoje aktivity v uplynulých dvoch školských rokoch sme získali medzinárodný certifikát Zelená škola a vlajku siete Eco-Schools. Do projektu Zelená škola  boli zapojení žiaci, rodičia,  poslanci OZ Heľpa a Obec Heľpa. Slávnostné vyhodnotenie 12. ročníka programu Zelená škola, počas ktorého boli  odovzdané úspešným školám certifikáty,  sa uskutočnilo 5. októbra 2017  v aule Technickej univerzity vo Zvolene za prítomnosti prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.

 

    

Koordinátor projektu: Mgr. Andrea Oravkinová

 

Žiaci:     9.r.   Zdenka Šťavinová, Terézia Borčinová

             8.r.   Lucia Fiľová, Dominika Klimková

             7.r.  Veronika Šuľková, Nadia Riapošová

             6.r.  Terezka Gergeťová, Marek Melko, Samuel Šuľko

             5.r.  Katarína Babeľová, Adriana Franková

             4.r.   Sára Giničová, Rebeka Blažečková

 

Zástupcovia pedagogických a nepedagogických pracovníkov školy: Mgr. Janka Piliarová

                                      Ing. Juraj Rúfus

                                      Pavol Blažečka

                                      Anna Martincová

Zástupcovia zriaďovateľa: Bc. Mária Fedorová

                                                        Ing. Milan Oravkin

Zástupcovia rodičov: Mgr. Janka Kutliaková

                                            Bc. Mariana Blažečková

 

Čo je to program Zelená škola

Zelená škola je medzinárodný certifikačný program, ktorý je súčasťou celosvetovej siete Ekoškôl (Eco-Schools).

Hlavným cieľom programu je pomôcť školám nájsť cestu zmeny vedúcej k zdravšej, "zelenšej" a aktívnejšej škole a spoločnosti. Vychádza z princípu, že nie je možné sa o problematike životného prostredia len učiť, ale že je nevyhnutné sa zároveň snažiť o zmenu v našom konaní.

Program Zelená škola podporuje činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa slovenských škôl, ako je prevádzka školy v medziach platných environmentálnych právnych predpisov, prevencia pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, udržateľná spotreba zdrojov, environmentálna výchova a vzdelávanie.

Proces Zelenej školy zahŕňa celú školu - žiakov, učiteľov, nepedagogických pracovníkov spolu s členmi miestnej komunity - rodičmi, samosprávou, médiami, miestnymi organizáciami a firmami. Podporuje tímovú prácu a pomáha vytvárať spoločné pochopenie pre spôsob fungovania školy, ale aj komunity, ktorý rešpektuje a chráni životné prostredie.

V programe Zelená škola sa uplatňuje praktický postup 7 krokov, vypracovaných podľa systému environmentálneho manažmentu EMAS/ISO 14 001. Pri rozhodovaní o udelení certifikátu na konci školského roka sa zohľadňujú kvalitatívne aj kvantitatívne ukazovatele, pričom je kladený dôraz na participáciu žiakov, rozvoj ich samostatnosti a občianskej zodpovednosti.

7 krokov Zelenej školy je: Vytvorenie Kolégia Zelenej školy, Environmentálny audit školy, Environmentálny akčný plán školy, Monitoring a hodnotenie, Environmentálny Školský vzdelávací program, Informovanie a zapájanie širšej školskej komunity, Eko-kódex.

Každá prihlásená škola má prideleného konzultanta, ktorý počas celého školského roku je škole k dispozícii a na jeho konci školu ohodnotí podľa pripravenej metodiky. Hodnotenie projektových úloh a aktivít každej školy je následne predložené Rade Zelenej školy a tá následne udelí alebo neudelí škole medzinárodný certifikát Zelená škola.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Heľpa
    Školská 604/17, 976 68 Heľpa
  • +421486186205

Fotogaléria