Navigácia

 • ENVIROPROJEKT 2020

  ENVIROPROJEKT 2020
  30. 11. 2020

  ENVIROPROJEKT 2020 bol vyhlásený ministerstvom školstva už koncom minulého školského roka. Naša škola sa opäť úspešne zapojila do tejto výzvy s projektom pod názvom: „ Tajomstvá nízkotatranských podhorských lúk“. Cieľom projektu na štyri roky je preskúmať a zdokumentovať druhovú biodiverzitu na podhorských nízkotatranských lúkach v areáli Základnej školy Heľpa, spoznať rastlinných a živočíšnych "obyvateľov" týchto lúk a zdokumentovať ich prostredníctvom fotografií a herbárových položiek. Osobitnú pozornosť sme a budeme venovať liečivým a medonosným rastlinám a životu včely medonosnej. Našim zámerom je aj odstrániť z lúk produkty, ktoré na ňu hodili ruky nezodpovedných, preto ako prevenciu sme vytvorili a umiestnime do ekotriedy  v blízkosti skúmaných lúk „počítadlo lúčnej múdrosti“, na ktorom sa malí i veľkí dozvedia ako dlho sa rozkladá odhodená žuvačka, rozbitý sklený pohár, kelímok od jogurtu, nepotrebné tričko... Na počítadle sú aj identifikované lúčne rastliny a živočíchy. Prieskum a všetky aktivity budeme každoročne opakovať a porovnávať zistené skutočnosti. V rámci projektu sme získali 2000,00 Eur, z čoho 1900,00 Eur z ministerstva školstva a 100,00 Eur od zriaďovateľa, ako spolufinancovateľa projektu. Škola nadobudla: fotoaparát, múdre lúčne počítadlo, laminátovač s príslušnými fóliami, odbornú literatúru, medonosné rastliny, ktoré už boli vysadené v ekotriede, kancelárske potreby, motýlie farmy - 5 kusov. Motýle sa podarilo žiakom „vychovať“ a vypustiť na priľahlé lúky ešte pred prechodom na dištančnú formu vyučovania.  Ide o trvalo udržateľný projekt, preto škola bude v napĺňaní jeho cieľov pokračovať.  

   

  Enviroprojekt 2020

  Foto: Mgr. Vojtková

 • Žiacka školská rada podporila peknú myšlienku

  Žiacka školská rada podporila peknú myšlienku
  1. 12. 2020

  Reprezentanti Žiackej školskej rady a niektorí žiaci 9. ročníka sa rozhodli, že sa zapoja do peknej iniciatívy Koľko lásky sa vojde do krabice od topánok? Každý sám za seba sa teda podujal naplniť krabicu od topánok dobrotami, upomienkovými predmetmi, milými maličkosťami, ktoré potešia tých najzraniteľnejších - starých ľudí, ktorí sú klientami domovov sociálnych služieb, či domovov dôchodcov. Do tvorby balíčkov sa zapojili Sára Giničová, Karolína Oravkinová z 8.A, Katka Babeľová, Adriana Franková, Henrieta Mihňáková, Maroš Jánošík, Peter Sirota a Daniel Sroka z 9.A. Tieto balíčky boli zozbierané a jednotne doladené koordinátorom ŽŠR a budú spoločne s myšlienkou solidarity, spolupatričnosti, a pokoja šírené medzi tých, na ktorých si málokedy niekto spomenie. My sme to však  v tomto predvianočnom čase urobili a sme tomu veľmi radi.

  Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

  Foto: Bc. Latinák 

 • ONLINE diskusia: #CyberBullying - globálny problém dneška?

  ONLINE diskusia: #CyberBullying - globálny problém dneška?
  1. 12. 2020

  Vedeli ste, že každý tretí mladý človek vo veku 10 - 17 rokov sa už stal obeťou kyberšikany? Každý druhý zasa prišiel s týmto nepríjemným následkom komunikačnej doby do styku. Koordinátori globálnej problematiky Mgr. Petra Macuľová  a Bc. František Latinák pripravili pre žiakov z 2. stupňa našej školy ONLINE diskusiu, počas ktorej sa s viac ako dvadsiatkou žiakov rozprávali o rastúcom probléme šikany a jej formách šírenia prostredníctvom informačných, a komunikačných technológií. Touto aktivitou podporili celonárodný projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré v týchto mesiacoch rozbehlo inciatívy Detstvo bez násilia a Odpíšme ti zamerané na predchádzanie problémom kyberšikany. Nakoľko žijeme v uponáhľanej dobe poznačenej každodenným prepájaním sveta a jeho globalizačnými javmi, je nutné si uvedomiť, že táto realita so sebou prináša aj riziká, a hrozby, ktoré striehnu na všetkých nás, no najmä na mladých ľudí. Teší nás, že žiaci našej školy sú si týchto nástrah vedomí a aj napriek netypickej forme diskusie si ju našli, a predostreli svoje názory, postrehy, a venovali svoj čas rozšíreniu obzorov. 

  Zábery z ONLINE diskusie #cyberBullying - globálny problém dneška? 

  Foto: odpisemeti.sk, Mgr. Macuľová, Bc. Latinák 

 • ZŠ Heľpa znova získala medzinárodný certifikát  „Zelená škola“

  ZŠ Heľpa znova získala medzinárodný certifikát  „Zelená škola“
  1. 12. 2020

  Zelená škola – Základná škola Heľpa sa zapojila do projektu  Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica a Špirála, čím opäť nadobudla medzinárodný certifikát  „Zelená škola“.  Certifikát bol udelený v prioritnej téme Potraviny a platí pre obdobie september 2020 až august 2022.  Škola získala certifikát za úspešnú realizáciu medzinárodnej metodiky „7 krokov“ a environmentálnej výchovy prepojenej s praktickými aktivitami školskej komunity. Do projektu Zelená škola boli zapojení žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy, rodičia, poslanci OZ Heľpa a Obec Heľpa. Všetkým zúčastneným patrí vďaka za ich ochotu a ústretovosť.

 • Oznam

  Oznam
  20. 11. 2020

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Riaditeľstvo ZŠ Heľpa oznamuje, že od pondelka 23.11.2020 bude prebiehať online vyučovanie takto:

  Žiaci a učitelia sa budú pripájať od 8,50-9,00 hod.

  Začiatok vyučovania bude presne o 9,00 hod. a to podľa ďalej uvedeného rozvrhu:

  Pondelok   5.A

  Utorok       6.A, 6.B

  Streda       7.A

  Štvrtok      8.A

  Piatok       9.A

  Link a rozvrh hodín pre daný deň si všetci žiaci nájdu na portáli bezkriedy.sk pred začatím vyučovania.

   

 • Hodina deťom

  "Dobrý deň, 19.11. sa mala na našej škole konať zbierka Hodina deťom, avšak kvôli pandemickým opatreniam sa tento rok spájame za všetky deti na Slovensku len virtuálne. Povedzte o ozname svojím rodičom. Ak sa rozhodnete podporiť deti v ohrození a krízových situáciách, môžete tak spraviť zaslaním SMS na číslo 800 v hodnote 4€ alebo online na www.hodinadetom.sk. Ďakujeme!"

 • Obnovenie školského vyučovania pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia od 16.11.2020

  Obnovenie školského vyučovania pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia od 16.11.2020
  13. 11. 2020

  Riaditeľstvo ZŠ Heľpa oznamuje, že od 16.11.2020 obnovuje vyučovanie v malých skupinách, pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Malou skupinou sa rozumie skupina najviac piatich žiakov a jedného pedagogického zamestnanca.

  Prosím  zákonných zástupcov, aby  informovali svojho triedneho učiteľa o prípadnej zmene zdravotného stavu svojho dieťaťa.

  Podmienkou nástupu na prezenčnú formu vyučovania žiaka je doklad o bezinfekčnosti dieťaťa, bez ktorého nesmie vstúpiť do školy.

  Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa - aktualizované 8.11.2020

 • Usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z druhého kola celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ (8. 11. 2020) - testované okresy

  Usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z druhého kola celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ (8. 11. 2020) - testované okresy
  9. 11. 2020
 • Usmernenie k postupu ZŠ (1.11. 2020)

  Usmernenie k postupu ZŠ (1.11. 2020)
  2. 11. 2020

  PRE LEPŠIE ZÍSKANIE RELEVANTNÝCH INFORMÁCIÍ PRE ŽIAKOV, RODIČOV ŽIAKOV, AKO AJ PRE ZAMESTNANCOV ŠKOLY, VYDALO MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU, A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NASLEDUJÚCE PREHĽADY:  

 • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej škole Heľpa odo dňa 26. októbra 2020 do odvolania.

  Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej škole Heľpa odo dňa 26. októbra 2020 do odvolania.
  26. 10. 2020

  Žiaci  I. stupňa sa vyučujú  prezenčnou formou vyučovania podľa rozvrhu, ktorý bol v tlačenej podobe odovzdaný každému žiakovi v piatok t. j. 23. októbra 2020.

  Vyučovanie bude naďalej prebiehať za prísnych hygienických opatrení:

  Je prísne zakázané, aby sa žiaci vo väčšom počte schádzali pred začiatkom vyučovania na školskom a pred vstupom do šatne. Je dôležité mať nasadené rúška tak, aby prekrývali nielen ústa, ale i nos. Pre ochranu zdravia je potrebné dodržiavať odstupy v rozsahu dvoch metrov. Náš školský dvor je dostatočne veľký, preto je reálne odstupy dodržať.

  Upozorňujeme sprevádzajúcich   rodičov niektorých žiakov, aby sa nepremiešavali so žiakmi školy. Pokiaľ ich dieťa je nutné odprevádzať až na školský dvor, sú povinní dodržať odstup najmenej dva metre od akéhokoľvek iného žiaka.

  Po vstupe do priestorov školy sa bude uskutočňovať ranný filter   - dezinfekcia rúk a meranie telesnej teploty bez záznamu.

  Dieťa, ktoré bude mať zvýšenú teplotu aj po opakovanom meraní, bude do príchodu rodiča resp. zákonného zástupcu čakať v špeciálnej miestnosti určenej na izoláciu žiaka s podozrením na prenosný typ ochorenia.

  Žiak je naďalej povinný mať papierové vreckovky a náhradné rúško.

  Stravovanie žiakov I. stupňa  sa bude realizovať  v školskej jedálni za prísnych hygienických opatrení pod vedením  učiteľov I. stupňa, vychovávateliek a pedagogickej asistentky.

  Školský klub detí pri Základnej škole Heľpa bude pracovať ako nevyhnutná súčasť primárneho vzdelávania v špeciálnom režime. Pribudlo ďalšie oddelenie, takže školský klub bude realizovať svoju popoludňajšiu činnosť v troch oddeleniach:

  1. oddelenie   - 1. ročník, vedúca oddelenie Marta Rusnáková
  2. oddelenie  -   2. ročník, vedúca oddelenia Frederika Ďuricová
  3. oddelenie  -   3. ročník, vedúca oddelenia Mgr. Mariana Blažečková

   

  Školský klub detí nadväzuje svoju činnosť kontinuálne s ukončením vzdelávania žiakov podľa rozvrhu. Činnosť ukončuje o 15,00 hod.

   

  Žiaci II. stupňa sa vyučujú podľa nižšie uvedeného rozvrhu dištančnou formou vyučovania.

 • Organizácia vyučovania od 26.10.2020

  Organizácia vyučovania od 26.10.2020
  23. 10. 2020

   

   

   

  Informácie o vzdelávaní od 26.10.2020 do 27.11.2020:

  1. stupeň

  1. Žiaci 1. - 4. ročníka pokračujú v prezenčnej forme vyučovania.
  2. Školský klub detí pracuje bezo zmeny v tom istom rozsahu a režime ako doteraz pre žiakov 1. - 4. ročníka.
  3. Školská jedáleň je pre žiakov 1. - 4. ročníka v prevádzke.

  2. stupeň

  1. Žiaci 5. - 9. ročníka prechádzajú dňom 26.10. 2020 na dištančné vzdelávanie. Predpokladané ukončenie dištančného vzdelávania je 27.11.2020.
  2. Vzdelávanie bude prebiehať prostredníctvom aplikácie EDUPAGE, portálu bezkriedy.sk, aplikácie ZOOM, pracovnými listami v aplikácii EDUPAGE, lekciami pridelenými cez portál bezkriedy.sk a programe ALF.

  Školské prázdniny:

  Jesenné prázdniny I.: 30.10. 2020 a 2.11.2020

  Jesenné prázdniny II.: 6.11. 2020 a 9. 11. 2020

   

  Zároveň Vás žiadame, aby ste hlásili zmenu zdravotného stavu svojmu vyučujúcemu.

 • Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu jesennú výzdobu

  Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu jesennú výzdobu

  Začiatkom školského roka sme v Žiackej školskej rade rozmýšľali, akým spôsobom podnietiť našich žiakov k tomu, aby škola v ktorej trávime dennodenne toľko času, ožila jesennými farbami. Rozhodli sme sa preto, že žiakom zadáme jednoduchú úlohu – vyzdobiť svoju triedu tak, aby čo najviac vystihovala súčasné ročné obdobie. To sme však ani len netušili s akou vervou a zanietením sa naši žiaci chopia tejto výzvy. Každá výzva však musí mať svoje vyhodnotenie a preto sme dnes spoločne so žiakmi 9.A, ktorí sú zároveň reprezentantmi Žiackej školskej rady, vyhodnotili túto medzitriednu súťaž nasledovne:

  1. miesto 1. stupeň – IV.A trieda

   

  1. miesto 2. stupeň – VII.A a VIII.A trieda
  2. miesto 2. stupeň – V.A a VI.A trieda
  3. miesto 2. Stupeň – IX.A trieda    

  Aj keď symbolické miesta boli udelené, najdôležitejším posolstvom tejto školskej výzvy bolo, že nie je dôležité, kto sa umiestni prvý, ale to, aby boli naše triedy vedené k spolupráci, k podpore tímového ducha, k tvorivej činnosti, k budovaniu kolektívu. Myslíme si, že táto úloha bola u všetkých tvorivých kolektívov splnená na 100%. Všetky výzdoby tried sa porote veľmi páčili a my veríme, že sa naše triedy s podobnou chuťou zapoja aj do podobných akcií. Ďakujeme žiakom 9.A triedy a zástupcom v Žiackej školskej rade Katke Babeľovej, Justíne Ďuricovej, Adriane Frankovej, Henriete Mihňákovej, a Petrovi Sirotovi za úspešne zvládnutý priebeh celej súťaže.

  Výtvory našich žiakov. 

  Foto: Bc. Latinák, Peter Sirota 9.A      

 • Odmietame šikanu

  Odmietame šikanu
  23. 10. 2020

  V  októbrovom týždni od 19. do 23. sme sa na triednických hodinách  zamerali  na preventívne aktivity proti šikanovaniu. Žiaci ôsmeho ročníka pripravili pre štvrtákov  kvíz „Čo je šikana a jej dôsledky v živote žiakov.“  Veríme, že aktivity tohto týždňa v našej škole prispejú k uvedomeniu si dôležitosti  tejto témy, ale hlavne k prehĺbeniu vzájomných vzťahov a tak k vytvoreniu zdravej klímy bez vzájomného ubližovania si.

  Foto: Mgr. Bošeľová

 • Deň jablka - Deň pôvodných odrôd jabĺk

  Deň jablka - Deň pôvodných odrôd jabĺk

  Je to malé, guľaté, červeno-zelené, chutné a veeeeľmi zdravé. Čo je to? No predsa jabĺčko!

  Dnes sme  si spoločne pochutnali na najobľúbenejšom ovocí vôbec. Bol totiž Deň pôvodných odrôd jabĺk, inak známy aj ako Deň jablka. Naši žiaci dnes desiatovali jabĺčka alebo zdravé pochutiny z jabĺk.

  O jeho výhodách pre náš organizmus niet pochýb. Pomoc pri nachladnutí, kašli, chrípke, rýchlom liečení rán či popálenín, to sú neoceniteľné služby vitamínu C, na ktorý sú jablká tiež veľmi bohaté. Jablko priaznivo vplýva na nervový systém a je vhodné aj proti nespavosti, má silné aromatické látky, vyvoláva upokojujúce reakcie v organizme, čo následne znižuje krvný tlak, a ochraňuje pred infarktom vznikajúcim z úzkosti. A to sú len niektoré z mnohých dôkazov, že niečo také malé, môže byť naozaj prospešné pre naše telo!

  Žiaci 3.A, 9.A a 8.A triedy.

  Foto: Mgr. Puťošová, Bc. Latinák

 • 2. miesto v celoslovenskej súťaži "Cesty za poznaním minulosti"

  2. miesto v celoslovenskej súťaži "Cesty za poznaním minulosti"

  Vyhodnotenie 12. ročníka celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže vyhlásenej pri príležitosti 76. výročia Slovenského národného povstania a 75. výročia ukončenia 2. svetovej vojny  určenej  pre žiakov základných škôl, stredných škôl, ZUŠ, škôl s umeleckým zameraním a špeciálnych škôl prebehlo netradične. Aj napriek pandemickej situácii bol tento ročník jeden z najsilnejších a najviac vyrovnaných. Do literárnej časti súťaže bolo zaslaných 106 prác, ktoré obsahovali prozaické diela aj poéziu.

  Práce boli hodnotené v Múzeu SNP v dňoch od 22. a 23. 9. 2020 odbornou literárnou porotou, ktorá pozostávala z pedagógov a odborných členov poroty. Poslaním súťaže bolo podporiť kreativitu detí a mládeže tak, aby pretransformovali svoje pocity, sny, túžby do výtvarnej a literárnej podoby. Súťaž prispieva k vyhľadávaniu talentov z oblasti literárnej a výtvarnej tvorby. Zároveň vytvára podmienky prezentácie vlastnej tvorby priamo v Múzeu SNP a to formou výstavy najlepších ocenených prác. Taktiež prehlbuje pozitívny vzťah mladej generácie k národným dejinám.

  Záštitu nad touto súťažou prevzala prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová.

  Do tejto celoštátnej súťaže sa zapojila aj naša základná škola, kde sa nám v literárnej oblasti podarilo umiestniť na vynikajúcom 2. mieste, ktoré nám vybojovala: Rebeka Blažečková z 8.A triedy s témou literárnej práce „Moje najkrajšie miesto na svete“.

  Srdečne gratulujeme!
   

  Rebeka Blažečková, 8.A

  Foto: Mgr. Lilková Krešáková

 • Hlasujte za našu ZŠ HEĽPA!

  Hlasujte za našu ZŠ HEĽPA!

  Po úspešnej realizácii projektu "Do školy na bicykli" bola naša škola zaradená do internetového hlasovania o zaujímavé a hodnotné ceny športového charakteru pre našich žiakov. Pokiaľ nás chcete podporiť, stačí kliknúť na nasledujúci odkaz: https://www.doskolynabicykli.sk/zakladna-skola-skolska-17-helpa/ (webový odkaz a hlasovanie je naviazané na účet na sociálnej sieti Facebook, musíte tam byť prihlásení) a následne stačí kliknúť na tlačidlo "Páči sa mi to". V mene našich žiakov vám ďakujeme za každý jeden hlas!    

 • Svetový deň duševného zdravia a Európsky deň prevencie depresie: Výzva Black and White – Svet (nikdy) nie je čiernobiely

  Svetový deň duševného zdravia a Európsky deň prevencie depresie: Výzva Black and White – Svet (nikdy) nie je čiernobiely

  Žiaci 9.A triedy a ich fotografie 

  Foto: Bc. Latinák, žiaci 9.A 

  Svet nie je čierno-biely, hoci sa to tak môže niekedy javiť. Dokonca sa môže stať, že zrazu prestaneme vnímať jeho farby, hravosť, pestrosť a doľahne na nás pocit smútku. Byť si vedomý toho, že smútok je prirodzenou súčasťou života, ako aj toho, že duševné zdravie je na prvom mieste a vždy je dôležité naň myslieť – to je hlavným cieľom výzvy Black & White. Táto myšlienka celému svetu pripomína, že 10. október je Svetovým dňom duševného zdravia a zároveň aj Európskym dňom prevencie depresie.

  Týmto ochorením, žiaľ, v súčasnosti trpí stále viac mladých ľudí. Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že za posledný rok narástol počet depresií u mladistvých až o 63%. Práve preto je dôležité na tieto veci nielen poukazovať, ale aj o nich hovoriť. Niektorí žiaci 9.A triedy sa dnes do tejto výzvy zapojili – symbolicky sa obliekli do bielej a čiernej farby.

  Následne sme cez hodinu výtvarnej výchovy prepojili umenieprevenciou tejto dôležitej témy. Spoločne sme plnili naše zadanie – viesť neformálny rozhovor na predmetnú tému, zároveň sme sa však snažili zachytiť na fotografiách žiakov pokoj, radosť a harmóniu, ktorá bude nasýtená práve žiarivými farbami. A kde inde by sme ich mali hľadať, ak nie v našej nádhernej horehronskej prírode?        

  Nezabúdaj, že akýkoľvek problém sa dá riešiť a každá situácia je zvládnuteľná. Pre pomoc sa môžeš obrátiť na svojho triedneho učiteľa, výchovnú poradkyňu, koordinátorku prevencie, koordinátorku pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu, alebo na ktoréhokoľvek pedagóga našej školy.

  Pomoc môžeš hľadať aj na:

   

  Linka detskej istoty:                                     0800 116 111

                                                                         www.ldi.sk

  Linka detskej dôvery:                                  0800 117 878

                                                                         www.linkadeti.sk

  Detská linka záchrany:                                0800 123 232,

                                                                         0800 121 212

  Linka detskej pomoci:                                 0800 100 444

  Linka pomoci obetiam násilia:                   0800 111 321

                                                                         www.pomocobetiam.sk  

  Linka pomoci ohrozeným deťom:              02 62 24 78 77

  CPPPaP Brezno:                                          048 611 63 99

                                                                        www.cppppbrezno.sk

 • Vyhodnotenie súťaže „ Do školy na bicykli“

  Vyhodnotenie súťaže „ Do školy na bicykli“
  5. 10. 2020

   

  POČET DETÍ

  1. týždeň

  21.9.2020    32

  22.9.2020    45

  23.9.2020    56

  24.9.2020    72

  25.9.2020    54

  2. týždeň

  28.9.2020    46

  29.9.2020    34

  30.9.2020    48

  1.10.2020     52

  2.10.202032 69

 • Európsky (nielen jeden) týždeň mobility: Do školy na bicykli!

  Európsky (nielen jeden) týždeň mobility: Do školy na bicykli!

  V tomto školskom roku sme sa opäť rozhodli podporiť Európsky týždeň mobility a zároveň zapojiť sa do iniciatívy Do školy na bicykli – nerobme z našich detí autoholikov! Naši žiaci ráno čo ráno, ak im to počasie dovolí, vysadnú na svoje bicykle, vybehnú na kolobežky a urobia niečo pre seba, a pre svoje zdravie. Spoločne s niektorými žiakmi 8. a 9. ročníka sme natočili aj krátke video zachytávajúce našich aktívnych žiakov.  

  Žiaci 8.A, 9.A triedy 

  Foto & video: Bc. Latinák

 • Angličtina inak

  Angličtina inak

  Naša škola dbá na vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj a výučbu cudzích jazykov. Jazykové vyučovanie u nás spája najúčinejšie metódy, inovatívne techniky, najmodernejšie interaktívne vyučovacie pomôcky v kombinácii s neformálnym vzdelávaním, hrami a aktivitami – napríklad aj v okolí školy.   

  Žiaci 6.A, 6.B triedy

  Foto: Bc. Latinák

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Heľpa
  Školská 604/17, 976 68 Heľpa
 • +421486186205

Fotogaléria